Kombine maç bileti harcamalarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

62030549-120[68-2018/1111]-E.49646

14.01.2020

Konu

:

Kombine maç bileti harcamalarının, mesleki kazançtan indirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

 

 

İlgi

:

İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi aracılığıyla verilen 08/10/2018 tarih ve 5089614 sayılı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyette bulunduğunuz, mesleki faaliyetinizin icrası sırasında müşterileriniz ile olan ilişkilerinizi korumak ve güçlendirmek, yeni müşteriler ile tanışmak, müşterilerle sosyal ortamlarda bir arada bulunularak işle ilgili hususları konuşmak amacıyla, 2018-2019 sezonu futbol müsabakalarının takibi ile ilgili  3 (üç) adet kombine bilet satın aldığınız ve bu biletleri iş ilişkisi içinde bulunduğunuz kişilere kullandırdığınız belirtilerek, söz konusu kombine bilet alımı bedellerinin, serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak gösterilip gösterilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; “Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde; ” Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

 

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” hükmü yer almıştır.

 

Aynı Kanunun “Serbest Meslek Kazancının Tespiti” başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Öte yandan; anılan Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı 68 inci maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği hükme bağlanmıştır.

 

Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir.

 

Bu hükümlere göre, hizmet verdiğiniz kişiler için kullandığınızı belirttiğiniz, 2018-2019 sezonu futbol müsabakalarını takip için satın alınan 3 (üç) adet kombine bilet harcamalarının, faaliyetinizin yürütülmesine mahsus olmaması nedeniyle, kazancınızın elde edilmesi veya idamesi arasında doğrudan bir bağ olduğundan söz edilemeyecektir.

 

Bu itibarla, 2018-2019 sezonu futbol müsabakalarını takip için satın alınan 3 (üç) adet kombine bilet harcamalarının, Gelir Vergisi Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.