Muhasebe Hesapları

600 Yurtiçi Satışlar Hesabı

600 Yurtiçi Satışlar Hesabı Yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerin izlendiği hesaptır. Gereksinime göre bölümlen...

591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)

591 Dönem Net Zararı Hesabı (-) İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarının izlendiği hesaptır. İşleyişi : Sonuç hesaplarında yer alan “692. Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı”...

590 Dönem Net Karı Hesabı

590 Dönem Net Karı Hesabı İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası net kâr tutarının izlendiği hesaptır. İşleyişi : Sonuç hesaplarında yer alan “692. Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı&...

580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı

580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararlarının izlendiği hesaptır.

570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı

570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibine veya ortaklarına dağıtılmamış bulunan kârlardan ilgili yedek hesaplarına alınmayan tutarların izlendiği h...

549 Özel Fonlar Hesabı

549 Özel Fonlar Hesabı İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan fonlar bu hesapta izlenir.   İşleyişi : Kardan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahs...

548 Diğer Kâr Yedekleri Hesabı

548 Diğer Kâr Yedekleri Hesabı Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan kârdan ayrılan diğer yedekler bu hesapta izlenir. İşleyişi : Kardan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda borç ka...

542 Olağanüstü Yedekler Hesabı

542 Olağanüstü Yedekler Hesabı Sermaye şirketlerinde Genel Kurul tarafından ayrılmasına karar verilen olağanüstü yedek akçeler ile dağıtım dışı kalan kârlar bu hesapta yer alır.   İşleyişi : Bu h...

541 Statü Yedekleri Hesabı

541 Statü Yedekleri Hesabı Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrılan yedekler bu hesap kalemi içinde yer alır. İşleyişi : Bu hesap “540. Yasal Yedekler Hesabı” gibi işlem görür

540 Yasal Yedekler Hesabı

540 Yasal Yedekler Hesabı Kanun hükümleri uyarınca ayrılmış bulunan yedekler bu hesap kaleminde gösterilir. İşleyişi : Yedekler faaliyet yılı kârından mahsup edilmek suretiyle bu hesaplara alacak kayd...

529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı

529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı Bu hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer sermaye yedeklerinin izlendiği hesaptır.

523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabı

523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabı İşletmenin iştirakleri ile bağlı ortaklıkları bünyesinde yapılan yeniden değerleme dolayısıyla oluşan değer artışının sermayeye eklenmesi sonucunda, b...

522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları Hesabı

522 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları Hesabı İşletmenin aktifine kayıtlı maddi duran varlık kalemlerinin yeniden değerlenmesinden oluşan değer artışlarının izlendiği hesaptır. İşleyişi : ...

521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabı

521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabı İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan s...

520 Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı

520 Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarlar bu hesapta izlenir. İşleyişi : Hisse senedinin nominal fiyatı ile satış fiyatı arasındak...