Mükerrer Madde 18 – PTT Acentalarında kazanç istisnası

PTT Acentalarında kazanç istisnası:

Mükerrer Madde 18 – (Ek: 24/3/1988-3418/23 md.)

PTT acentalığı faaliyetinden elde edilen kazançlar,gelir vergisinden müstesnadır.Bu kazanç istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.