Blog

Madde 16 : Ücret istisnası

Ücret istisnası: Madde 16 – Yabancı elçilik ve konsoloslukların 15 inci maddeye girmeyen memur ve hizmetlilerinin yalnız bu işlerinden dolayı aldıkları ücretler karşılıklı olmak şartiyle Gelir Vergisi...

Madde 15 : Diplomat muaflığı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Muaflıklar Diplomat muaflığı: Madde 15 – Yabancı Devletlerin Türkiye’de bulunan elçi,maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara men...

Madde 14 – Muaflıktan mükellefliğe, mükelleflikten muaflığa geçiş

Muaflıktan mükellefliğe, mükelleflikten muaflığa geçiş: Madde 14 – (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)  

Madde 13 : Satış tutarı ölçüsü

Satış tutarı ölçüsü: Madde 13 – (Mülga:22/7/1998-4369/82 md.)

Madde 12 : İşletme büyüklüğü ölçüsü

İşletme büyüklüğü ölçüsü: Madde 12 – (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)

Madde 11 – Küçük çiftçi muaflığının hududu

Küçük çiftçi muaflığının hududu: Madde 11 – (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.)

Madde 10 – Küçük çiftçi muaflığı:

  İKİNCİ BÖLÜM Vergiden Muaf Çiftçiler Küçük çiftçi muaflığı: Madde 10 – (Mülga: 22/7/1998-4369/82 md.) Küçük çiftçi muaflığının hududu:

Madde 9 – Vergiden muaf esnaf

İKİNCİ KISIM Muaflık ve İstisnalar BİRİNCİ BÖLÜM Esnaf Muaflığı Vergiden muaf esnaf: Madde 9 – (Değişik: 24/12/1980-2361/4 md.) (Değişik birinci cümle: 22/7/1998-4369/26 md.) Ticaret ve sanat erbabınd...

Madde 8 – İş yeri ve daimi temsilci

İş yeri ve daimi temsilci: Madde 8 – 7 nci maddenin 1 numaralı bendinde yazılı iş yeri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tayin olunur. Aynı maddede yazılı daimi temsilci, bir hizmet veya vekalet akd...

Madde 7 – Kazanç veya iradın Türkiye’de elde edilmesi

Kazanç veya iradın Türkiye’de elde edilmesi: Madde 7 – (Değişik: 27/3/1969-1137/1 md.) Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın Türkiye’de elde edildiği aşağıdaki şartla...