Sağlık Hizmetleri Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

Sağlık Hizmetleri Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

-Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel hastaneler,poliklinikler, dispanserler, laboratuarlar, sağlık
merkezleri ve tesisleri, sağlık kabinleri, doğumevleri, diş (ağız sağlığı) ve protez tedavi merkezleri kurmak ve
bu merkezleri işletmek.
-İnsan sağlığına hizmet edecek hastane bünyesinde olmak üzere tanı ve tedavi merkezleri, fizyoterapi,
rehabilitasyon üniteleri açmak, check-up merkezleri kurmak ve işletmek.
-Her türlü tıbbi yardım, muayene, sağlık ve hekimlik hizmetlerini vermek ve organizasyonlarını sağlamak.
Konusu ile ilgili uzman hekim çalıştırmak.
-Tomografi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi çekmek, kemik yoğunluğu ölçmek, momografi yapmak,
bilumum röntgen grafikleri, MR, eko çekmek, ultrasonografi ve doppler yapmak, manyetik rezonans
görüntüleme yapmak, bilumum endoskopi yapmak, radyoaktif maddeler ve malzemelerle ilgili resmi
kuruluşlardan gerekli izin almak kaydıyla her türlü tıbbi teşhis, tetkik ve tahlil yapmak.
-Fizik tedavi, onkoloji, hemodiyaliz ve tıbbi rehabilitasyon üniteleri tesislerini kurmak, işletmek, kiralamak ve
kiraya vermek.
-Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek.
-Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü özel hastaneler, yatılı yatısız teşhis ve tedavi merkezleri ve diş laboratuarı
ve araştırma laboratuarları, klinik ve poliklinikler kurmak, işletmek ve işlettirmek, bu konuda kurulmuş tesisleri
kiralamak ve kiraya vermek.
-Göz sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak muayenehaneler, klinikler,hastaneler, açmak, işletmek,donatmak,
kiralamak veya kiraya vermek, yurt içi ve yurt dışı hasta refakati işlerini yapmak, yaptırmak.
-Kontakt lens, kozmetik lens takma ve uygulama hizmetlerinde bulunmak, bunların ithalatı, ihracatı ve
pazarlamasını yapmak.
-Ruh bilim alanında araştırma, yurt içi ve yurt dışında eğitim ve tedavi hizmetleri yapmak. Poliklinikler ve
klinikler açmak, işletmek.
-Ruhsal sorunların çözülmesi ve kişilik gelişimine yardımcı olarak insanların hayat standartlarının artmasına
katkıda bulunmak amacıyla, klinik açmak, işletmek.
-Her türlü hayvan tedavisi, bakımı, operasyon ve aşılamaları, pansiyon hizmetlerini yapabilir. Bu konuyla ilgili
teşhis için röntgen, ultrason, kan ve idrar tahlili, MR, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, her türlü biyokimyasal
tetkikler, ambulans hizmetlerini verebilir. Her türlü hayvan ürünleri, maması, aksesuarları, bakım malzemeleri,
ilaç ve vitaminlerin ticaretini, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapabilir.
-Şehir içi, şehirlerarası ve yurt dışı cenaze nakil hizmeti vermek ve tahnit işlemleri yapmak. Bu işlerle alakalı
her türlü tıbbi malzeme ve diğer levazımatın alım satımını yapmak, ithal ve ihraç etmek.
-Konusu ile ilgili doktor, asistan, hemşire ve diğer tüm sağlık ekibini çalıştırabilir, diğer sağlık kuruluşlarına
gönderebilir, kendi tesislerinde ve diğer sağlık tesislerinde sözleşmeli yada serbest olarak sağlık personeli
çalıştırabilir.
-Ambulans hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
-Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla teşhis ve tedavi amaçlı anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik
vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak.
-Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek,
-Hastaların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında nakilleri için gerekli ambulans, helikopter ve uçak gibi
araçları alır, ithal eder ve kiralar.
Amaç ve konu devamı için tıklayınız