Satın alınan malzemeler üzerinde değişiklik yapmak suretiyle ortaya çıkan malzemeler ile asansör imalat, montaj, bakım faaliyetinde defter tutma sınıfının belirlenemsinde hangi haddin dikkate alınacağı hk.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

27192137-105[177/2019-450]-E.50961

09.07.2019

Konu

:

Defter Tutma Hadleri

 

 

 

 

İlgi (c)’de kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden; asansör, imalat, montaj, bakım faaliyeti ile iştigal ettiğiniz ve bu faaliyeti yaparken satın aldığınız malzemeler üzerinde değişiklik yapmak suretiyle ortaya çıkan malzemeler ile asansörlerin imalat, montaj, yıllık bakım işini yaptığınızdan bahisle 2018 ve sonraki yıllar için dikkate alınacak defter tutma haddi hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

-177 nci maddesinde, “Aşağıda yazılı tüccarlar, I’inci sınıfa dahildirler:

1.Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (2019 yılı için 230.000-TL) veya satışları tutarı 8.640.000.000 (2019 yılı için 320.000-TL) lirayı aşanlar;

2.Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 lirayı (2019 yılı için 120.000-TL) aşanlar;

3.1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (2019 yılı için 230.000-TL) lirayı aşanlar;

6.İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.”,

 178 inci maddesinde “Aşağıda yazılı tüccarlar II’nci sınıfa dahildirler:

1.177 inci maddede yazılı olanların dışında kalanlar;

2.Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler.

Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar II’nci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler”,

hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 179 uncu maddesinde I inci sınıftan II nci sınıfa geçişe, 180 inci maddesinde ise II nci sınıftan I inci sınıfa geçişe ilişkin şartlar belirlenerek bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak sınıf değiştirileceği, 181 inci maddesinde de ikinci sınıf tüccarlardan dileyenlerin, bilanço esasına göre defter tutabileceği, bu surette I inci sınıfa dahil olanlar hakkında da 180 inci madde hükümlerinin cari olacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; asansör, imalat, montaj, bakım faaliyetinizin herhangi bir emtia satışına konu olmayacak şekilde yapılması (satın alınan madde ve malzemelerin aynen veya imalat ile mamul haline getirilerek satılmaması) durumunda Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin 2 numaralı bendi hükümlerine tabi olunması, satın almış olduğunuz madde ve malzemelerin aynen veya imalat ile mamul haline getirilerek ayrıca satışa da konu ediliyor olması söz konusu ise hem alım-satım (asansör imalat montaj bakım malzemeleri satışı) hem de hizmet işi (asansör bakım ve onarım) yapılmasından bahisle tüccar sınıfınızın belirlenmesinde Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin 3 numaralı bendinde yer alan hadlerin dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan, mezkur Kanunun 179 ve 180 inci maddeleri kapsamında sınıf değiştirme şartlarının belirlenmesinde, dahil olduğunuz bende ait hadlerin dikkate alınarak defter tasdik ettirilmesi gerekeceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.