Serbest meslek faaliyetine ilişkin olarak Defter Beyan Sistemine kaydedilen alım ve satım belgelerinin, ayrıca ticari faaliyet dolayısıyla bilanço usulüne göre defter tutulması nedeniyle verilmek zorunda olunan Form Ba ve Bs bildirimlerine dahil edilip edilmeyeceği hk.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

27192137-105[257-2019/470]-E.60730

14.08.2020

Konu

:

Ticari Kazanç yanında Serbest Meslek Faaliyetinde Ba – Bs Formu, Defter Beyan Sistemi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 12/11/2016 tarihinden itibaren yapmakta olduğunuz ticari faaliyetinizde işletme hesabı esasına göre defter tutmakta iken, 2019 yılı itibariyle bilanço usulüne tabi olduğunuz, bu faaliyetinize ilave olarak 11/6/2018 tarihi itibariyle serbest meslek faaliyetine (702202 nace kodlu işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetine) de başladığınız ve bu faaliyetine ilişkin olarak Defter-Beyan Sistemini kullandığınızı belirterek, serbest meslek faaliyetinize ilişkin 5.000,00 TL (KDV hariç) ve üzeri mal/hizmet alım ve satımlarına ilişkin belgeleri Defter-Beyan Sistemine kaydetmekle birlikte ayrıca bilanço usulüne tabi ticari kazancınızdan dolayı vermek zorunda olduğunuz Form Ba ve Bs bildirimlerine dahil edip etmeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belirlenmiştir.

Anılan Tebliğin (1.2.2) bölümünde; “Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000,00 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, ‘Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)’ ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000,00 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise ‘Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)’ nun Tablo II alanında bildirilecektir” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 172 nci maddesinde ticaret ve sanat erbabı ile serbest meslek erbabının defter tutmakla yükümlü olduğu, 176 ncı maddesinde birinci sınıf tüccarların bilanço esasına göre, ikinci sınıf tüccarların ise işletme hesabı esasına göre defter tutacağı ve 210 uncu maddesinde ise serbest meslek erbabının bir kazanç defteri (serbest meslek kazanç defteri) tutacağı hükümlerine yer verilmiştir.

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de Defter-Beyan Sisteminin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, söz konusu Genel Tebliğin 1 inci maddesinde, “(1) Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

(2) Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Bakanlıkça müsaade edilenler, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükellefleri bu Sistemi kullanamayacaktır.” ifadeleri yer almaktadır.

Aynı Genel Tebliğin 9 uncu maddesinde ise Defter-Beyan Sistemi üzerinden, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi defteri, ambar defteri ile bitim işleri defterlerinin elektronik ortamda tutulabileceği belirtilmiştir.

Buna göre, serbest meslek faaliyetiniz dolayısıyla tuttuğunuz serbest meslek kazanç defterini, Defter-Beyan Sisteminde, ticari faaliyetiniz için bilanço usulüne göre tuttuğunuz defterleri ise söz konusu Sistem dışında tutmanız ve her iki kazancınıza yönelik tüm beyannamelerinizi Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla e-Beyanname uygulaması üzerinden göndermeniz gerekmektedir.

Öte yandan, serbest meslek faaliyetiniz kapsamında Defter-Beyan Sistemine kaydedilen gelir ve giderlerinize ilişkin belgelerin, ticari faaliyetiniz nedeniyle bilanço esasına göre defter tutmanızdan dolayı vermek zorunda olduğunuz Ba-Bs bildirimlerine dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.