Sipariş üzerine yurtiçinde imal ettirilen ve yurtdışındaki firmaya daha önce faturası düzenlenen özel kalıpların, yurtdışındaki firmanın talebi üzerine serbest bölgedeki temsilcisine gönderilmesinde belge düzeni hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-711311

28.09.2020

Konu

:

Serbest Bölgeye Mal Tesliminde Fatura Düzeni ve KDV İadesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin tetkikinden;

– Şirketiniz tarafından yurt dışında araba parçası üreten bir firmadan 409.500,00 Euro’ya 14 adet kalıp işi alındığı,

– Kalıpların yurt içindeki tedarikçi firmaya 152.640,00 TL KDV yüklenmek suretiyle toplam 1.000.640,00- TL karşılığında yaptırıldığı,

– Yurt dışındaki firmanın ödemelerini Fransa’dan yaptığı ve Aralık/2016 döneminde 334.500,00- Euro ve Eylül/2015 döneminde 82.500,00- Euro olarak şirketinizce yurt dışındaki firmaya fatura düzenlendiği,

– Kalıpların yurt dışına çıkmadığı ve bu kalıplarla şirketiniz tarafından parça üretilmeye devam edildiği,

– Sipariş aldığınız söz konusu firma tarafından Şubat/2017 döneminde kalıpların … Serbest Bölgesinde bulunan şubesine teslim edilmesinin istendiği,

– Söz konusu kalıpların serbest bölgeye girebilmesi için muhakkak fatura düzenlenmesi gerektiği ancak faturaların şirketiniz tarafından daha önce düzenlendiği

hususlarından bahisle, belge düzeni açısından nasıl hareket etmeniz gerektiği ve şirketinizce kalıpların yaptırıldığı tedarikçiye ödenen 152.640,00 TL KDV’nin iadesinin alınıp alınamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 3 üncü maddesinin (B) fıkrasında, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu,

– 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu,

– 229 uncu maddesinde, faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,

– 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulmasının şart olduğu; malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gerektiği, bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanacağı, irsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiğinin ayrıca belirtileceği; şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmayacağı,

– 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,

– 232 nci maddesinin birinci fıkrasında, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde olduğu

hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, tacirler arasındaki faaliyetlerin belgelendirilmesi amacıyla tahakkuk esasına bağlı kalınarak, bedelin tahsil edilip edilmediğine ve tahsilat/ödeme şekline bakılmaksızın, malın teslimi veya hizmetin ifasından itibaren azami yedi gün içerisinde müşteri adına fatura düzenlenmesi gerekmekte olup, bu süre dahilinde düzenlenmeyen faturalar Vergi Usul Kanunu uygulamasında hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.

Ayrıca, Kanunun (230/5) maddesinden de anlaşılacağı üzere, sevk irsaliyesi ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belge mahiyetindedir.

Buna göre, sipariş üzerine yurtiçinde tedarikçi firmaya imal ettirildiği ve yurtdışındaki firmaya faturasının daha önce düzenlendiği belirtilen bahse konu kalıpların, yurtdışındaki firmanın talebi üzerine … Serbest Bölgesindeki temsilcisine gönderilmesi/sevkine ilişkin olarak sevk irsaliyesi düzenlemeniz gerekmekte olup, fatura düzenleme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

Ancak, serbest bölge mevzuatı gereğince, yurt dışı firmanın serbest bölgede bulunan temsilcisi adına, serbest bölge adresli fatura düzenlenmesinin zorunluluk arz etmesi durumunda, gerçekleştirilecek bedelsiz gönderim işlemine ilişkin olarak, daha önce düzenlenen faturaların tarih ve sayılarına ve işlemin mahiyetini açıklayacak şekilde şerhlere yer verilmek suretiyle bedelsiz olduğunu gösterecek şekilde fatura düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, ilgide kayıtlı başvurunuzda belirtilen, KDV uygulamasına ilişkin husus ile ilgili açıklamalara Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ve 60 No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.