Şirket faaliyetinde kullanılan araçlara ait akülerin kullanım ömrünü yitirmesi nedeniyle yenisiyle değiştirilmesi halinde, değiştirilen hurda akülerin ilgili araç tamir bakım servisine teslim edilmesinde belge düzeni hk.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-E.369480

05.05.2019

Konu

:

Hurda akülerin araç tamir bakım servisine tesliminde KDV ve belge düzeni

 

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirket aktifine kayıtlı araçlar ile uluslararası lojistik faaliyeti iştigal ettiğiniz, araçların tamir bakım ve onarımı sırasında kullanım ömrü tükenmiş akülerin yenisi ile değiştirildiği, yenileriyle değiştirilen kullanılmış hurda akülerin ilgili araç tamir bakım servisine teslim edildiği belirtilerek, bahse konu hurda akülerin tesliminin Katma Değer Vergisi (KDV)’den istisna olup olmadığı ile teslime ilişkin fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

I- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların mükellefler tarafından, esas itibarıyla, mezkûr Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde düzenlenen veya Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak düzenlenmesi uygun bulunan belgelerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, mezkûr Kanununun;

– 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”,

– 232 nci maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2. Serbest meslek erbabına;

3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5. Vergiden muaf esnafa

sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.”

hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca Kanunun 328 inci maddesinde, devir ve trampanın satış hükmünde olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre araçlarınızın tamir-bakım ve onarımı sırasında yenisi ile değiştirilen kullanım ömrü tükenmiş akülerin, araç tamir bakım servisine bırakılması işleminin satış olarak değerlendirilmesi ve söz konusu teslimden kaynaklı iskonto/indirim bedeli veya devir/satış bedeli üzerinden servis işletmesi adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

– (1/1) maddesine göre, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetleri KDV’ye tabi olduğu,

– (17/4-g) maddesinde ise; metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkların teslimi KDV’den istisna olduğu

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.3.3.Hurda ve Atık Teslimi” başlıklı bölümünün “I/C-2.1.3.3.3.2.Kapsam” başlıklı alt bölümünde; hurda kavramının; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ile mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır.

Hurda kavramı içerisinde yer alan hurda ve atıkların katma değer vergisinden istisna edilebilmesi için, teslime konu maddenin aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılmayacak halde olması gerekmektedir.

Buna göre, yenileriyle değiştirilen kullanılmış akülerin araç tamir bakım servisine teslimi, söz konusu akülerin aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılmayacak halde olması kaydıyla, KDV’den istisna tutulacaktır.

Ancak, tamir ve bakımdan sonra kendi işlevini yerine getirmesi mümkün olan akülerin ise, hurda olarak kabul edilmesi mümkün bulunmadığından bunların tesliminde KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

İmza

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.