Terk olunan işe devam edilmesinin genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulaması açısından değerlendirilmesi

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

17192610-120[GV-19-47]-E.13269

20.01.2020

Konu

:

Terk olunan işe devam edilmesinin genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulaması açısından değerlendirilmesi

 

 

İlgi

:

26/03/2019 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, oto kaporta tamiratı faaliyetinde bulunan amcanızın 20/02/2019 tarihinde faaliyetine son verdiği, aynı adreste 01/03/2019 tarihi itibariyle aynı faaliyete başladığınız belirtilerek, genç girişimcilerde kazanç istisnası uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 20 nci maddesinde; ”Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

 

1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

 

2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

 

3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

 

4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

 

5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

 

…”

 

hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “İstisnadan faydalanacaklar ve faydalanma şartları” başlıklı 3 üncü maddesinde

 

 

“(3) Genç girişimcilerde kazanç istisnasında, özellikli durumlara ilişkin hususlar şunlardır:

 

 

b) İşletmenin devralınması.

 

1) Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.”

 

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Bununla birlikte, hakkınızda düzenlenen 01/03/2019 tarihli yoklama tutanağında, 01/03/2019 tarihinde oto kaporta tamir ve bakımı faaliyetine başladığınız, işyerinin hazır durumda olduğu, işinizin başında kendinizin bulunduğu, sigortalı çalışanın olmadığı, işyerinin amcanızdan devir alındığı beyan ve tespit edilmiştir.

 

Buna göre, amcanızın oto kaporta tamiratı faaliyetini 20/02/2019 tarihinde sonlandırması ve  aynı adreste 01/03/2019 tarihi itibariyle aynı faaliyete başlamanız, istisnanın uygulanma şartlarından olan faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması şartının ihlali sayılacağından, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinde düzenlenen genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.