105 Nakit Benzeri Niteliğindeki Menkul Kıymetler Hesabı

muhasebe

Administrator
Yönetici
105 Nakit Benzeri Niteliğindeki Menkul Kıymetler

Bu hesap, nakit benzeri tanımını karşılayan menkul kıymetlerin, örneğin; vadesine üç aydan daha az süre kalmış tahvillerin, izlenmesinde kullanılır. Nakit benzeri niteliği taşımayan finansal varlıklar, bu grupta değil, Finansal Yatırımlar grubunda izlenir. Başlangıçta yatırım amacıyla satın alınan ve bu amaçla elde tutulmaya devam edilen yüksek likiditeye sahip menkul kıymetler, vadesine kısa bir süre kalması sonucu değerindeki değişim riski önemsiz hale geldiğinde Finansal Yatırımlar grubundaki ilgili hesaptan bu hesaba aktarılmaz. Bu grupta izlenen menkul kıymetler türlerine göre alt hesaplarda izlenebilir.

İşleyişi:

Menkul kıymetler nakit benzeri olarak nitelendirildiklerinde bu hesaba borç, elden çıkarıldığında kayıtlı değeriyle alacak kaydedilir. Elden çıkarıldığında ortaya çıkan kar “666 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gelir ve Kazançlar”, zarar ise “676 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Diğer Gider ve Zararlar” hesaplarına kaydedilir. Dönem sonlarında gerçeğe uygun değerle ölçülen nakit benzerlerinin, gerçeğe uygun değerindeki artışlar bu hesaba borç, “665 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Artış Kazançları” hesabına alacak kaydedilir. Gerçeğe uygun değerdeki azalışlar ise bu hesaba alacak, “675 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Azalış Zararları” hesabına borç kaydedilir. Dönem sonlarında itfa edilmiş maliyetiyle ölçülen nakit benzerlerinin döneme ilişkin faiz gelirleri bu hesaba borç, “661 Menkul Kıymet Yatırımlarından Faiz Gelirleri” hesabına alacak kaydedilir. İtfa edilmiş maliyetiyle ölçülen finansal yatırımlara ilişkin değer düşüklüğü kazanç veya kayıpları için ayrılan karşılık tutarları bu hesapta değil, “109 Nakit ve Nakit Benzerleri Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)” hesabına alacak kaydedilerek izlenir
 
Üst