Arızi serbest meslek kazancının vergilendirilmesi (konser geliri)

muhasebe

Administrator
Yönetici
Arızi serbest meslek kazancının vergilendirilmesi (konser geliri)

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
62030549-120[82-2018/904]-E.594769
13.08.2020​
Konu
:​
Arızi serbest meslek kazancının vergilendirilmesi (konser geliri)

İlgi
:​
26/07/2018 tarih ve 3675769 sayılı özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde yer alan dilekçede; gösteri, kongre, fuar vb. organizasyon ile bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı faaliyetinizi 27/11/2017 tarihinde sonlandırdığınız, 2017 yılı Aralık ayında … A.Ş.'ye vermiş olduğunuz konserden 15.000 TL gelir elde ettiğiniz ve elde ettiğiniz bu gelir üzerinden 3.000,00 TL kesinti yapıldığı belirtilerek, söz konusu kazancınız için gelir vergisi beyannamesi verilip verilmeyeceği ile KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında bilgi talep edilmektedir.I- GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 65 inci maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır."
hükmü yer almaktadır.Aynı Kanunun 66 ncı maddesinde, Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenlerin, serbest meslek erbabı olduğu, serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılmasının bu vasfı değiştirmediği belirtilmiş olup bu maddenin uygulanmasında konser veren müzik sanatçılarının serbest meslek erbabı sayılacakları hüküm altına alınmıştır.Öte yandan aynı "Arizi Kazançlar" başlıklı 82 nci maddesinde, arızi kazançlar sayılmış olup anılan maddenin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısı ile tahsil edilen hasılatın arizi kazanç olduğu; aynı maddenin ikinci fıkrasında, bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 2017 yılı için 24.000 TL'lik kısmının gelir vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir.Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde ise "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar....2.Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);...b) Diğerlerinden %20 …"
oranında vergi tevkifatının yapılacağı hükmü yer almaktadır.Bu hükümler uyarınca, mükellefiyetinizin kapatıldığı tarihten sonra bir seferlik konser hizmeti nedeniyle elde ettiğiniz kazancın, arızi serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup, 2017 yılı Aralık ayında elde edilen 15.000 TL kazanç, 2017 yılı için belirlenen 27.000 TL'lik istisna sınırını aşmadığından söz konusu kazanca ilişkin beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek kazancı elde edenlerin faaliyetlerinin arızi nitelik taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın ödemeyi yapanların tevkifat yapmakla sorumlu kişilerden olması halinde anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2/b) bendi uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı tabiidir.II-KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (1/1) inci maddesine göre Türkiye'de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise bu faaliyetlerin devamlılığı, kapsam ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hükme bağlanmıştır.Buna göre, mükellefiyetinizin kapatıldığı tarihten sonra arızi serbest meslek faaliyeti kapsamında sunduğunuz hizmetler KDV'ye tabi olmayacaktır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst