Aşağıdakilerden hangisi meslekten çıkarma cezasının uygulanabileceği hallerden birisi değildir?

stajyer

Member
Aşağıdakilerden hangisi meslekten çıkarma cezasının uygulanabileceği hallerden birisi değildir?

A) Mesleğin yürütülmesi sırasında meslek dolayısıyla işlenen suçlardan dolayı ağır hapis cezası ile cezalandırılmış olma.
B) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanlarını kullanılarak beyanname düzenlenmesi ve imzalanması
C) Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi
D) Yeminli mali müşavirlerin, mükerrer şekilde, tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davrandıklarının veya tasdik yetkilerini mükerreren kasten gerçeğe aykırı olarak kullandıklarının anlaşılması ve bu durumun mahkeme kararı ile kesinleşmesi
E) Meslek mensuplarının kasten vergi ziyaına sebep olduklarının mahkeme kararı ile kesinleşmesi
 
Üst