Bağkur Primlerinin Menkul Sermaye İradı beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
Bağkur Primlerinin Menkul Sermaye İradı beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
49327596-120[GVK.2019.ÖZ.51]-E.123645
11.08.2020​
Konu
:​
Bağkur Primlerinin Menkul Sermaye İradı beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgi
:​
08/05/2019 tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2018 yılı içinde yönetim kurulu üyesi ve şirket hissedarı olduğunuz … A.Ş.'nin kar payı dağıtımından dolayı menkul sermaye iradı elde ettiğiniz belirtilerek, ödemiş olduğunuz bağkur primlerini Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine göre indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde, "Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır." hükmüne yer verilmiştir.Mezkur Kanunun 89 uncu maddesinde;"Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:1- Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla (Bu şartın tespitinde işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi ve bu bent kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı birlikte dikkate alınır.) mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri (Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilir.)."hükmü yer almaktadır.Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinde, anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının sigortalı sayıldıkları belirtilmiş, aynı kanunun 88 inci maddesinde ise kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hükümlerine yer verilmiştir.110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 49/3 üncü maddesi hükmünün uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmış olup, Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanununun 89/1 maddesi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, mükellefler tarafından ticari kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesinin, (2) numaralı bendinde adî komandit şirketlerinin komanditer ortakları ile limited şirket ortakları hakkında da yukarıdaki esaslar dairesinde işlem yapılmasının uygun bulunduğu açıklamalarına yer verilmiştir.Anılan tebliğde bağ-kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin nasıl indirim konusu yapılacağına ilişkin açıklamalar geçerliliğini korumakta olup yürürlükten kalkan 1479 sayılı Kanun yerine geçen sosyal güvenlik kurumlarını birleştiren 5510 sayılı Kanunun 88 inci madde hükmünden hareketle bu Kanunun ilgili hükümleri gereğince ödenen sosyal güvenlik primlerinin de, tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, gelirin elde edildiği yılda mükellefin kendisi tarafından fiilen ödenmiş olduğunun tesvik edilmesi şartıyla sosyal güvenlik primlerinin tamamının, beyan edilen menkul sermaye iradından indirilmesi mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst