Çalışanın, çıraklık eğitim merkezinde öğrenim gören 18 yaşını doldurmuş çocuğu için asgari geçim indiriminden faydalanması hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
Çalışanın, çıraklık eğitim merkezinde öğrenim gören 18 yaşını doldurmuş çocuğu için asgari geçim indiriminden faydalanması hk.

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
61504625-120-E.22685
12.06.2020​
Konu
:​
Çalışanın, çıraklık eğitim merkezinde öğrenim gören 18 yaşını doldurmuş çocuğu için asgari geçim indiriminden faydalanması hk.
İlgi
:​
15.02.2019 tarihli ve 11555 kayıt sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketiniz çalışanının 18 yaşını doldurmuş çocuğunun çıraklık eğitim merkezinde eğitim görmeye devam ettiği belirtilerek, çalışanınızın söz konusu çocuktan dolayı asgari geçim indiriminden yararlanıp yararlanamayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Asgari Geçim İndirimi" başlıklı 32 nci maddesinde; "Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.....İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder." hükmü yer almaktadır.Asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış olup, Tebliğin "Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti" başlıklı 6 numaralı bölümünde, "Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında Tebliğ ekinde yer alan "Aile Durumu Bildirimi" (EK:1) ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup, eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilecektir." açıklamaları yer almaktadır.Diğer taraftan, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 18 inci maddesinde örgün eğitim kurumlarının, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek eğitim kurumlarından ibaret olduğu belirtilmiştir. Mesleki Eğitim Merkezleri de 3308 sayılı yasa ile kurulan ve orta öğretim diploması veren eğitim kurumu olduklarından örgün eğitim kurumları arasında yer almaktadır.Öte yandan, 3308 sayılı Kanunun "Aday çırak ve çırakların statüleri" başlıklı 11 inci maddesinde, "Aday çırak ve çırak; öğrenci statüsünde olup, öğrencilik haklarından yararlanır. Bunlar işyerinde çalışan işçi sayısına dahil edilmezler." hükmüne yer verilmiştir.Bu hüküm ve açıklamalara göre, şirketiniz çalışanının, çıraklık eğitim merkezinde eğitim görmeye devam eden çocuğundan dolayı, çocuğun 25 yaşını doldurmamış olması kaydıyla, asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst