Diğer Ücretlinin Vergilendirilmesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
Diğer Ücretlinin Vergilendirilmesi

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
66491453-105-E.3889
27.04.2020​
Konu
:​
Diğer Ücretlinin Vergilendirilmesiİlgi
:​
06.11.2019 tarihli özelge talep formu


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; basit usulde mükellef olduğunuzu işyerinizde 16.07.2019 tarihinde diğer ücretlinin işe başladığı ve 21.07.2019 tarihinde kendi isteği ile işten ayrıldığı, bu nedenle aynı ay içerisinde giriş ve çıkış olduğundan diğer ücret vergisinin tarh edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; "Vergilendirme Dönemi" başlıklı 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, diğer ücretlerde vergilendirme döneminin, hizmetin ifa olunduğu takvim yılı olduğu, "Tarh zamanı" başlıklı 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, gelir vergisinin diğer ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde tarh edileceği hüküm altına alınmıştırAynı Kanunun 110 uncu maddesinde ise,1-Takvim yılı içinde işe başlıyan diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı, yıllık diğer ücret matrahından, işe başlama ayı hariç tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadarki aylara isabet eden miktardır.Takvim yılının
birinci yarısı içinde işini bırakan diğer ücret sahiplerinden, keyfiyeti takvim yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin ikinci taksite isabet eden vergileri terkin olunur."hükmüne yer verilmiştir.Buna göre, yanınızda diğer ücretli olarak çalışanın aynı ay içinde işine başlayıp, yine aynı ay içinde işini terk etmesi nedeniyle 2019 yılına ait diğer ücret vergisinin tarh ettirilmemesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.İmza​


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst