Diğer ücretlinin yılın ikinci yarısı girdikten sonra işten ayrılma bildirimi vermesi durumunda gelir vergisinin ikinci takside isabet eden kısmının

muhasebe

Administrator
Yönetici
Diğer ücretlinin yılın ikinci yarısı girdikten sonra işten ayrılma bildirimi vermesi durumunda gelir vergisinin ikinci takside isabet eden kısmının terkin edilemeyeceği hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
11355271-120[110-2019/32]-E.44709
12.10.2020​
Konu
:​
Diğer ücretlinin yılın ikinci yarısı girdikten sonra işten ayrılma bildirimi vermesi durumunda gelir vergisinin ikinci takside isabet eden kısmının terkin edilemeyeceği hk.İlgi
:​
04/12/2019 tarihli özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, basit usule tabi mükellef yanında diğer ücretli şoför olarak çalışmakta iken 30/06/2019 tarihinde işi bıraktığınız, işi bırakma dilekçenizi 09/07/2019 tarihinde verdiğiniz belirtilerek, diğer ücret gelir vergisinin ikinci taksidinin terkin edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; "Vergilendirme Dönemi" başlıklı 108 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, diğer ücretlerde vergilendirme döneminin, hizmetin ifa olunduğu takvim yılı olduğu, "Tarh zamanı" başlıklı 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, gelir vergisinin diğer ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde tarh edileceği hüküm altına alınmıştır.Aynı Kanunun 110 uncu maddesinde ise"1-Takvim yılı içinde işe başlayan diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı, yıllık diğer ücret matrahından, işe başlama ayı hariç tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadarki aylara isabet eden miktardır. Takvim yılının birinci yarısı içinde işini bırakan diğer ücret sahiplerinden, keyfiyeti takvim yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin ikinci taksite isabet eden vergileri terkin olunur...." hükmüne yer verilmiştir.Yukarıda yer alan hüküm uyarınca, takvim yılının birinci yarısı içinde işini bırakan diğer ücret sahiplerinin o yıla ilişkin tarh olunan gelir vergilerinin ikinci taksite isabet eden kısmının terkin edilebilmesi için işin bırakıldığının takvim yılının ikinci yarısı girmeden haber verilmesi şarttır.Bu nedenle, 30/06/2019 tarihinde işten ayrıldığınızı takvim yılının ikinci yarısı girdikten sonra 09/07/2019 tarihinde vergi dairesine vermiş olduğunuz işi bırakma bildirimi ile bildirmeniz nedeniyle, 2019 yılı ikinci takside isabet eden verginin terkin edilmesi mümkün değildir.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst