Dolmuş işletmeciliği faaliyetinin geçici durdurulması nedeniyle basit usul mükellefiyetinin kapatılması hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
Dolmuş işletmeciliği faaliyetinin geçici durdurulması nedeniyle basit usul mükellefiyetinin kapatılması hk.

T.C.

KIRŞEHİR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
66491453-105[ÖZELGE]-E.3891
27.04.2020​
Konu
:​
Dolmuş işletmeciliği faaliyetinin geçici durdurulması nedeniyle basit usul mükellefiyetinin kapatılması hk.


İlgi
:​
08.04.2019 Tarihli Özelge Talep Formu


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Kırşehir Vergi Dairesi Müdürlüğünün basit usulde ticari kazanç mükellefi olarak dolmuş işletmeciliği faaliyetinde bulunmakta iken, Kırşehir Belediyesi ile … Yolcu Taşıma Kooperatifi arasında yapılan 27.09.2018 tarihli protokol ile faaliyetinizi 1 yıl süre ile durdurarak, ilgili protokol uyarınca kendi araçlarınızı trafikten çekmek suretiyle Kırşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarını kullandığınız ve karşılığında belirli bir oranda aylık veya yıllık olarak aldığınız ücretin gelir vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (bilanço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.Aynı Kanunun "Basit usulde ticari kazancın tespiti" başlıklı 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında "47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur." hükmüne yer verilmiş olup, basit usule tabi olmanın genel şartları 47 nci maddede, özel şartları da 48 inci maddede sayılmıştır.Anılan Kanunun 61 inci maddesinde; "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir." hükmüne yer verilmiştir. 62 nci maddesinde de işverenin tanımı, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olarak yapılmıştır.Ayrıca, söz konusu Kanunun 94 üncü maddesinde tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış olup, bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104'üncü maddelere göre" gelir vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.Buna göre, ticari faaliyetinizi durdurmanız ve … Yolcu Taşıma Kooperatifinde ücret karşılığı çalışmanız nedeniyle basit usuldeki mükellefiyetinizin kapatılması gerekmekte olup, anılan kooperatiften elde ettiğiniz gelirin Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi uyarınca ücret kapsamında değerlendirilerek gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmak suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.İmza​


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst