Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası için SGK'ya yapılan prim ödemelerinin ücretin safi tutarının tespitinde gelir vergisi matrahından indirim

muhasebe

Administrator
Yönetici
Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası için SGK'ya yapılan prim ödemelerinin ücretin safi tutarının tespitinde gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
62030549-120[63-2019/428]-E.567763
04.08.2020​
Konu
:​
Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası için SGK'ya yapılan prim ödemelerinin ücretin safi tutarının tespitinde gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı
İlgi
:​
22/03/2019 tarih 965694 sayılı özelge talep formu


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 05.04.2000 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında ücretli olarak çalıştığınızı, 30.05.1991 ile 15.05.1997 yılları arasında aynı Kanunun 4/B bendi kapsamında durdurulan sigortalılık süresinin yeniden ihya edilmesi için söz konusu sürelere ilişkin primleri 01.06.2017 tarihinde ödediğinizi belirterek, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen 51.164,45-TL primin ücretin safi tutarının tespitinde gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde ücretin tarifi yapılmış olup, 63 üncü maddesinde de "Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır....2- Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler,..." hükmü yer almaktadır.Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanununun 4 üncü maddesinde, " Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,4) Tarımsal faaliyette bulunanlar,...sigortalı sayılırlar...."
hükmüne yer verilmiştir.Aynı Kanunun geçici 63 üncü maddesinde, "Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden ay başı itibarıyla yeniden başlatılır.Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir…." hükmü yer almaktadır.Öte yandan, Bağ-Kur primlerinin indirimi, 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile gider olarak indirime değil, 89 uncu madde hükmü uyarınca ödemelerin yapıldığı yıla ait beyan edilen gelir üzerinden indirimine izin verecek şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla, Bağ-Kur primleri, sadece indirimi kabul edilen gelir unsurlarına ilişkin olarak, ödemelerin yapıldığı yılda beyan edilen gelir üzerinden indirilebilecektir.Buna göre, 5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesinden aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar yararlanmakta olup, söz konusu madde kapsamında ödenen primler ise ancak, ticari veya mesleki kazanç yönünden mükellefiyeti bulunanların, ticari veya mesleki kazançlarının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir.Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesi kapsamında yapmış olduğunuz prim ödemelerinin, ücret matrahınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst