Faaliyet konusu, dış giyim eşyası imalatı ile fason tekstil işçiliği faaliyetleri olan mükellefin, tüccar sınıfının belirlenmesinde dikkate alınacak h

muhasebe

Administrator
Yönetici
Faaliyet konusu, dış giyim eşyası imalatı ile fason tekstil işçiliği faaliyetleri olan mükellefin, tüccar sınıfının belirlenmesinde dikkate alınacak had hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
11395140-105[177-2018-VUK2-10873]-E.11737
06.01.2020​
Konu
:​
Defter tutma hadleri.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinde; 141304 faaliyet kodu ile "Dış Giyim Eşyası İmalatı, Dokuma, Örme (Trikotaj) ve Tığ İşi (Kroşe), vb. Kumaştan Olanlar (Kaban, Palto, Ceket, Pantolon, Takım Elbise, Döpiyes, Anorak, Yağmurluk, Gece Kıyafetleri vb.) (İş Giysileri ve Terzilerin Faaliyetleri Hariç)" faaliyetinde bulunduğunuz, 2017/11 inci dönem sonu itibarıyla brüt satışlarınızın toplamının 162.078,25.-TL olduğu, söz konusu tutarın tamamının başkalarına dikilmek üzere (fason) tekstil işçiliği faaliyetinden kaynaklandığı, bunun dışında yıl içerisinde hiç (ham madde alarak) dış giyim eşyası imalatı yapmadığınız belirtilerek, defter tutma bakımından Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin hangi bendine göre işlem yapılacağı ile 2018 yılı için bilanço usulüne göre defter tutma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususlarında görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde; "Aşağıda yazılı tüccarlar, I'inci sınıfa dahildirler:

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000 (1.1.2018'den itibaren 190.000 -TL) veya satışları tutarı 8.640.000.000 (2018 yılı için 260.000 -TL) lirayı aşanlar;

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000 lirayı (2018 yılı için 100.000 -TL) aşanlar;

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (2018 yılı için 190.000 -TL) lirayı aşanlar;

...
" hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, faaliyet konunuz itibarıyla, dış giyim eşyası imalatı ile fason tekstil işçiliği faaliyetlerini birlikte yürütmeniz nedeniyle, tüccar sınıfınızın belirlenmesinde Vergi Usul Kanununun (177/3) bendinde yer alan hadlerin dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst