Genç Girişimci İstisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
Genç Girişimci İstisnası

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
61504625-120-E.18695
21.04.2020​
Konu
:​
Genç Girişimci İstisnasıİlgi
:​
03.01.2020 tarihli ve 766 kayıt sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan;-20/11/2019 tescil tarihli … plakalı Scania marka çekici satın aldığınız ancak dorse almadığınız için vergi dairesi müdürlüğüne işe başlama bildiriminde bulunmadığınız,- 17/12/2019 tarihli dilekçeniz ile 20/11/2019 tarihinden itibaren adınıza ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis edilmesi talebiyle ilgili vergi dairesine başvuruda bulunduğunuz,- İşe başlama bildiriminizi süresinde yapmamanız nedeniyle genç girişimci istisnasından faydalandırılmadığınız belirtilerek,, işe başlama tarihiniz ile ilgili Defterdarlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.Konu hakkında Defterdarlığımız kayıtlarının tetkikinden 30 Ağustos Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vermiş olduğunuz;-17/12/2019 tarihli ve ….. evrak kayıt numaralı dilekçeniz ile 20/11/2019 tarihinde işe başlama müracaatında bulunduğunuz,-18/12/2019 tarihli ve ….. evrak kayıt numaralı dilekçeniz ile genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak için müracaatta bulunduğunuz,-26/12/2019 tarihli ve ….. evrak kayıt numaralı dilekçeniz ile 25/12/2019 tarihinde 2009 model Serin marka Yarı Römork satın aldığınız,-2/1/2020 tarihli ve … evrak kayıt numaralı dilekçeniz ile 2008 model Sarılmaz marka SRD-01 model Yarı Römork satın aldığınız,-… plakalı Scania marka Yarı Römorkun (çekici) 20/11/2019 tarihinde ruhsatta tescil edildiği,-4/1/1992 doğum tarihli olduğunuzanlaşılmıştır.Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;- 153 üncü maddesinde, "Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlayanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar:1- Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı;2- Serbest meslek erbabı;3- Kurumlar Vergisi mükellefleri;4- Kolektif ve âdi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları....",- 154 üncü maddesinde, "Tüccarlar için aşağıdaki hallerden herhangi biri "İşe başlama" yı gösterir:1. Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez)2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak,3.Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.",- 168 inci maddesinde ise; "Bildirmeler aşağıda yazılı süre içinde yapılır:1. Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimleri ise işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır...."hükümleri yer almaktadır.Bu hükümlere göre, işe başlama bildiriminin, mezkûr Kanunun 154 üncü maddesi kapsamında mükellefin işe başladığı tarihten itibaren on gün içerisinde ilgili vergi dairesi müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Genç girişimcilerde kazanç istisnası" başlıklı mükerrer 20 nci maddesinde;"Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.1- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,2- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),3- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,5- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."hükümleri yer almaktadır.Öte yandan, 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde konu hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup, "İstisnadan faydalanacaklar ve faydalanma şartları" başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde;" (1) İstisnadan;a) Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş,b) Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış, tam mükellef gerçek kişiler yararlanır.(2) Birinci fıkrada belirtilen kişilerin istisnadan yararlanabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları taşımaları zorunludur.a) İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmesi.1) Mükelleflerin söz konusu istisnadan faydalanabilmeleri için işe başlamayı kanuni süresi içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. İşe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilip bildirilmediği hususu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tespit edilir.2) İşe başlama bildiriminin Vergi Usul Kanununda yer alan süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu istisna hükmünden yararlanılamaz..."açıklamalarına yer verilmiştir.Diğer yandan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin c/6 fıkrasında çekicinin; "Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araç" olduğu belirtilmiş olup, nakliyecilik faaliyetine yönelik olan dolayısıyla özel ihtiyaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan otobüs, kamyon, çekici ve benzeri araç sahiplerinin kural olarak araçları alış tarihi itibarı ile mükellefiyetlerinin tesis edilmesi gerekmektedir.Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, … plakalı çekicinin 20/11/2019 tarihinde adınıza tescil edildiği halde, işe başlama bildiriminizi 17/12/2019 tarihinde vermiş olmanız, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesinin "1.İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması" şartının ihlali sayılacağından, Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst