Genç Girişimci İstisnası

muhasebe

Administrator
Yönetici
Genç Girişimci İstisnası

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü


Sayı
:​
84695066-120-E.25571
27.04.2020​
Konu
:​
Genç Girişimci İstisnasıİlgi
:​
05/09/2019 tarihli özelge talebiniz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 11/06/2019 tarihinde gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olarak "Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Aydınlatma Teçhizatı Perakende Ticareti" ve “Elektrik Malzemeleri Toptan Ticareti” faaliyetine başladığınız, Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz etmek üzere bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğünden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 20 nci maddesinde yer alan genç girişimcilerde kazanç istisnasına ilişkin belge talebinde bulunduğunuz ancak, söz konusu talebinizin anılan maddenin 4 üncü bendi hükmü gereğince reddedildiği belirtilerek, söz konusu istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Genç girişimcilerde kazanç istisnası" başlıklı Mükerrer 20 nci maddesinde; "Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname verilir.Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."
hükmü yer almaktadır.Konuya ilişkin olarak yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "İstisnadan Faydalanacaklar ve Faydalanma Şartları" başlıklı 3 üncü maddesinde;“(3) Genç girişimcilerde kazanç istisnasında, özellikli durumlara ilişkin hususlar şunlardır:...b) İşletmenin devralınması.1) Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından olmaması gerekmektedir.Örnek 2: Bay (D), 20/2/2016 tarihinde babasına ait oto yıkama işletmesini devralmak suretiyle ticari faaliyete başlamıştır. Bay (D)'nin, işi devraldığı babasının 1. derece kan hısımı olması nedeniyle, istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.”açıklamalarına yer verilmiştir.Konu hakkında bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğü tarafından Başkanlığımıza intikal ettirilen bilgi ve belgelerin tetkikinden; “Belirli Bir Mala Tahsis Edilmiş Mağazalarda Aydınlatma Teçhizatı Perakende Ticareti” ve “Elektrik Malzemeleri Toptan Ticareti” faaliyetleri kapsamında gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olarak ilk defa 11/06/2019 tarihinde işe başladığınız, babanız ………….'in ise aynı faaliyet kolu ile 28/08/2013 – 24/06/2019 tarihleri arasında gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetinin bulunduğu ve babanızın işletmesini kapatmasından önce babanızdan fatura karşılığı emtia alışı yaptığınız, ayrıca 5.236,00 TL bedel karşılığında 20/06/2019 tarihli fatura ile babanızın işletmesine ait demirbaşları satın aldığınız ve işletmenizde kullandığınız, adı geçen Vergi Dairesi Müdürlüğüne vermiş olduğunuz 21.08.2019 tarih ve …….. sayılı dilekçenizde, açmış olduğunuz işyeri için babanızdan fatura karşılığı emtia aldığınızı belirttiğiniz anlaşılmıştır.Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, söz konusu faaliyetinizde kullandığınız demirbaşlar ile bir kısım emtianın fatura karşılığı babanızdan devralındığı anlaşılmış olup, işletmenin esaslı unsurunu oluşturan demirbaş veya emtianın devralınması işletmenin devri anlamına geleceğinden, Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20 nci maddesinde yer alan şartlardan; "4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması" şartının ihlali nedeniyle "Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasından" yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst