Halk Otobüsünün Hattı ile veya Sadece hattının satışında Gelir Vergisi ve KDV uygulaması.

muhasebe

Administrator
Yönetici
Halk Otobüsünün Hattı ile veya Sadece hattının satışında Gelir Vergisi ve KDV uygulaması.

T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
43456486-120-E.8554
04.09.2020​
Konu
:​
Halk Otobüsünün Hattı ile veya Sadece hattının satışında Gelir Vergisi ve KDV uygulaması.İlgi
:​
31/08/2018 tarih ve 24197 kayıt nolu özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden; ……. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……. vergi kimlik numarasında kayıtlı "belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kuruyemiş ve şekerleme faaliyeti ticareti" faaliyet kodu ile gerçek usulde ticari kazanç mükellefi olduğunuzu, bu faaliyetin yanı sıra şehir içi halk otobüsü taşımacılığı faaliyetiyle iştigal ettiğinizi belirterek, sahibi olduğunuz şehir içi taşımacılık hattının satışının veya otobüs ile hattın birlikte satışından elde edilecek gelirin, Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden nasıl vergilendirileceği hususunda Defterdarlığımızdan özelge talep ettiğiniz anlaşılmış olup, Defterdarlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde; 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş olup, mezkur Kanunun 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanların basit usulde mükellef olamayacakları hüküm altına alınmıştır.Anılan Kanunun "Değer Artışı Kazançları" başlıklı mükerrer 80'inci maddesinin son fıkrasında, "Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı ile bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 Yeni Türk Lirası (302 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2018 tarihinden itibaren 12.000 TL.) gelir vergisinden müstesnadır. " hükmü yer almaktadır.Öte yandan; 03/07/1986 tarihli ve 19096 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; taksi, dolmuş ve minibüslere verilecek ticari plakaların sayısı ile verilme usul ve esaslarına yer verilmiştir.Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri kapsamında; kuruyemiş ve şekerleme faaliyetinden dolayı gerçek usulde gelir vergisine tabi olmanız nedeniyle basit usulde gelir vergisine tabi olmanız mümkün bulunmamaktadır.Diğer taraftan; yapılan satış işlemi taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların satışından kaynaklanan bir işlem olmayıp, şehir içi taşımacılık hattı veya otobüs ile hattın birlikte satışı şeklinde gerçekleştirilmiş olacağından, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesinde belirtilen istisna hükümlerinden faydalanmanız mümkün olmamakla birlikte, hat satışı veya hattın otobüsle birlikte satışından elde edilen kazancınızın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;-1/1 inci maddesinde, ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye' de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,-17/4-a maddesinde ise Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğuhüküm altına alınmıştır.Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "II/4-2 Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler" başlıklı bölümünde konu hakkında gerekli açıklamalara yer verilmiştir.Buna göre, tarafınızca gerçekleştirilen ve ticari kazanç hükümleri kapsamında değerlendirilen hat ve hattın otobüsle birlikte satış işlemi Kanunun 1/1 inci maddesi gereğince KDV ye tabi bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst