Hurda plastik geri dönüşüm işinde kullanılan plastik kırma ve plastik granül ekstrüzyon makinelerinin amortisman oranı hk.

muhasebe

Administrator
Yönetici
T.C.

YALOVA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
42152853-105-E.4814
24.03.2020​
Konu
:​
Plastik Kırma ve Plastik Granül Ekstrüzyon Makineleri Amortisman Oranı


İlgide kayıtlı özelge talebinizin incelenmesinden, plastik kırma ve plastik granül ekstrüzyon makinalarının faydalı ömrü ve amortisman oranının ilgili amortisman listesinde bulunmadığından bahisle, hurda plastik geri dönüşüm işinde kullanılan söz konusu iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü ve amortisman oranı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 313 üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği, değeri (2020 yılı için) 1.400 TL'yi (2019 yılı için 1.200TL'yi) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri (2020 yılı için) 1.400 TL'yi (2019 yılı için 1.200 TL'yi) aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu haddin topluca dikkate alınacağı,

- 315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı

hükme bağlanmıştır.

Bunun yanı sıra, mezkur Kanunun 315 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" belirlenerek; 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439, 458 ve 506 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste (Amortisman Listesi) ile açıklanmıştır.

Bahse konu Genel Tebliğin (2) numaralı bölümünde, Tebliğe ekli listenin 1-6 bölümleri arasında genel sınıflamaların yapılarak amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranlarının tespit edildiği, listenin diğer bölümlerinde ise sektörler itibarı ile kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranlarının belirlendiği, mükelleflerin uygun amortisman oranlarını tespit ederken öncelikle, sektörel bazda tespit edilen amortisman oranlarını dikkate alacakları, bu ayrımlarda bulunmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak oranları, genel sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit edecekleri açıklanmıştır.

Ayrıca, mezkûr listede, "49. Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların veya ısıtma için kullanılan biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz halindeki yakıtların geri dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler ve ... katı atık toplama, biriktirme, işleme, ayırma, sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler için kullanılan destek ve dönüştürme işlevi gören iktisadi kıymetler ..." bölümü kapsamındaki iktisadi kıymetler için faydalı ömür 10 yıl, amortisman oranı ise %10,00 olarak öngörülmüştür.

Buna göre, hurda plastik geri dönüşüm işinde kullanılan plastik kırma ve plastik granül ekstrüzyon makinelerinin, mezkûr listenin (49.) bölümü kapsamında faydalı ömür 10 yıl ve amortisman oranı %10,00 dikkate alınarak itfa edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst