İki araçta çalışan servis hostesinin diğer ücret yönünden vergilendirilmesi

muhasebe

Administrator
Yönetici
İki araçta çalışan servis hostesinin diğer ücret yönünden vergilendirilmesi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
79690095-120[1-2018-120-58]-E.47050
11.08.2020​
Konu
:​
İki araçta çalışan servis hostesinin diğer ücret yönünden vergilendirilmesi
İlgi
:​
16.11.2018 tarihli özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; basit usulde gelir vergisi mükellefi …'ın yanında 08:00-09:00 ve 13:00-14:00 saatleri arasında günde 2 saat servis hostesi olarak çalıştığınızı ve diğer ücretli olarak gelir vergisi kaydınızın açıldığını, yine basit usulde gelir vergisi mükellefi olan …'ın yanında da aynı gün içerisinde 07:00-08.00 ve 14:00-15:00 saatleri arasında servis hostesliği yaptığınız belirtilerek, her iki işinizle ilgili olarak ayrı ayrı diğer ücretli gelir vergisini ödemenizin gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinde, "Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25'i dir.1- Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar,...Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez." hükmü yer almaktadır.Aynı Kanunun 106 ncı maddesinde, diğer ücretlerin vergilerinin, ücret sahiplerinin ikametgahının bulunduğu yerin vergi dairesince tarh edilmemişse, faaliyetlerini icra ettikleri yerin vergi dairesince tarh olunacağı, 109 uncu maddesinde, diğer ücretlerde gelir vergisinin hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde vergi karnelerini bağlı oldukları vergi dairesine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeye mecbur oldukları, 118 inci maddesinde de diğer ücretlerin vergisinin ödeme zamanları hükme bağlanmıştır.Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Karne Mecburiyeti" başlıklı 247 nci maddesinde; "Aşağıda yazılı olanlar vergi karnesi almaya mecburdurlar:1-Gelir Vergisi Kanununa göre diğer ücret kapsamında vergilendirilenler;2-Gelir Vergisi Kanununa göre indirimden faydalanmak isteyenler;3-Gelir Vergisi Kanununun 35'inci maddesinin (B) bendi uyarınca karne almak zorunda olanlar.Durumu yukarıdaki şartların birden fazlasına girse bile, bir mükellef tek vergi karnesi alır."hükmü yar almaktadır.Aynı Kanunun "Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu" başlıklı 251 inci maddesinde ise; "Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, yanlarında çalışan hizmet erbabının, kanunun tayin ettiği süre içinde karne almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye mecburdurlar.Bu mecburiyete riayet edilmediği takdirde:a) Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi iş veren kimse adına tarh edilir ve vergi cezası da aynı kimse adına kesilerek ondan tahsil olunur. Bu fıkra hükmüne göre tarh edilen vergi ve kesilen ceza, iş verene birer ihbarname ile tebliğ edilir. Kullanılacak ihbarnamelerin şeklini ve muhteviyatını Maliye Bakanlığı tayin eder.Karnesiz tespit edilen şahsa karnesi verilir ve vergisinin ödendiği karneye yazılır.b) Karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erbabının zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı, yanında çalıştığı tespit edilen iş verenden tahsil olunur.İş verenler yukarıdaki hükümlere göre ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler."hükmüne yer verilmiştir.Yukarıda yer alan hükümler uyarınca, aynı ay veya yıl içinde birden fazla basit usule tabi mükellef yanında diğer ücretli olarak çalışmanız halinde adınıza yılda bir defa diğer ücret tarhiyatı yapılması gerekmekte olup, çalıştığınız iki işvereninize (basit usul mükellefine) ait bilgilerinin ayrı ayrı tek vergi karnesine işlenmesi gerekmektedir.Ayrıca, Vergi Usul Kanununun 251 inci maddesinde düzenlenen sorumluluk uygulamasında, diğer ücretli olarak çalıştığınız her iki işvereninizin müteselsilen sorumlu olacakları tabiidir.Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst