Madenlerin işlendikten sonra kırma taş olarak maden sahasından alıcılarına sevkinde Maden Sevk Fişi düzenlenmesi halinde ayrıca sevk irsaliyesi düzenl

muhasebe

Administrator
Yönetici
Madenlerin işlendikten sonra kırma taş olarak maden sahasından alıcılarına sevkinde Maden Sevk Fişi düzenlenmesi halinde ayrıca sevk irsaliyesi düzenlenmesinin gerekip gerekmediği hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
48349025-105[2019/401356]-E.35515
23.03.2020​
Konu
:​
Maden Sevk Fişi Düzenlenmesi Durumunda Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesinin Gerekip Gerekmediği Hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Köyünde bulunan iki adet maden ocağında kırma taş imalatı gerçekleştirdiğiniz, işletme ruhsatına haiz olduğunuz maden ocağından çıkarılan madenlerin kırılarak işlendikten sonra, inşaatlarda ve yol yapımlarında kullanılmak üzere alıcısına sevk edildiği belirtilerek, madenlerin işlendikten sonra kırma taş olarak maden sahasından alıcılarına sevkinde Maden Kanununa göre düzenlenmiş sevk fişi dışında, ayrıca Vergi Usul Kanununa göre sevk irsaliyesi düzenlenmesinin gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun;

- 227 nci maddesinde, "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.",

- 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, "Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

…"


hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan;

- 173 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (C) Bölümünün (1/h) bendinde, "Belediye, Et ve Balık Kurumu, Orman İşletmeleri, Etibank İşletmeleri, Tekel İdareleri ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarınca satılan çeşitli mamullerin sevkiyatında, sevk için düzenlenen belgelerde malın cinsi, miktarı, alıcının adı ve soyadı veya varsa ticaret unvanı, vergi dairesi ve hesap numarasının bulunması halinde bu belgeler sevk irsaliyesi olarak kabul edilecek ve Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenecek olan sevk irsaliyesi ayrıca aranmayacaktır.

Keza, Maden Kanununa göre maden sevkine ilişkin düzenlenen belgeler ile uluslararası taşımacılıkta kullanılan hamule senedi, konşimento gibi belgeler ve gümrük giriş, çıkışlarında nakil vasıtalarında malların mevcudu tespit edilip mühürlendikten sonra Gümrük İdarelerince verilen resmi belgeler sevk irsaliyesi olarak kabul edilecektir.

…"
,

- 253 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (A) Bölümünün 1 nci bendinde, "… Maden Kanununa göre düzenlenen maden sevk fişi, uluslararası taşımacılıkta kullanılan hamule senedi, konşimento gibi belgeler, gümrük girişi sırasında Gümrük İdarelerince düzenlenip verilen resmi belgeler, Orman İdarelerince düzenlenen nakliye teskereleri ve buna benzer belgeler, alınan ürünün alıcı veya satıcı tarafından taşınıp taşınmadığına bakılmaksızın sevk irsaliyesi olarak kabul edilecek ve satın aldığı malı kendi araçlarıyla taşıyan veya bir nakliyeciye taşıttıranlardan ayrıca sevk irsaliyesi düzenlemesi istenmeyecektir.

Ancak, yukarıda sayılan kurumlardan satın alınan ve bu kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle sevk edilen emtianın mükellefin iş yerine gelmesinden sonraki taşıma işlemlerinde, sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıma sırasında taşıtta bulundurulması zorunludur."


açıklamalarına yer verilmiştir.

Ayrıca, 21.09.2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin "Maden Sevkiyati" başlıklı 48 nci maddesinde, "(1) Ruhsat sahasında açılan ocaktan doğrudan satışlarda, stok alanları, kırma-eleme tesisi veya zenginleştirme tesislerine kadar yapılan birincil sevkiyatlarda Genel Müdürlükten alınan sevk fişlerinin kullanılması zorunludur. Ayrıca doğrudan satışlarda, sevkiyat güzergahı üzerinde kantar olması halinde sevk fişine kantar fişinin eklenmesi gerekir. Stok alanından dışarıya satışlarda veya yukarıda belirtilen tesislerde işleme tabi tutulduktan sonra yapılan ikincil sevkiyatlarda ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş sevk irsaliyesinin kullanılması gerekli ve yeterlidir.(3) Sevk fişleri, Vergi Usul Kanununun 240 ıncı maddesinde yer alan taşıma irsaliyesindeki bilgileri taşır ve mezkûr Kanunun 230 uncu maddesinde yer alan sevk irsaliyesi niteliğinde olup sevk irsaliyesi yerine geçer. Genel Müdürlük, mahalli mülki idare amirlikleri veya il özel idareleri tarafından görev verilen yetkili kişiler, ruhsat sahasında açılan ocaktan doğrudan satışlarda, stok alanları, kırma eleme tesisi veya zenginleştirme tesislerine kadar yapılan birincil sevkiyatlarda maden sevkiyatının Genel Müdürlüğe ait sevk fişi ile yapılıp yapılmadığını takip ederek ve denetleyerek Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapar."


açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, maden ocağından çıkarılan madenin, doğrudan maden ocağından satışlarında ve maden ocağından işleme tabi tutulacak ya da stoklanacak alana/tesise sevkinde (birincil sevkiyatlarda) maden sevk fişinin düzenlenmesi yeterli olacak, ayrıca sevk irsaliyesi aranmayacaktır. Ancak, söz konusu stok alanından/tesislerden yapılan sevkiyatlarda (ikincil sevkiyatlarda), sevk irsaliyesi düzenlemeniz/kullanmanız icap etmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst