Muhtelif satıcılardan alınan bebek zıbını ve tulumunun evde kurdele, yapay çiçek, boncuk vs. ile süslenerek sosyal medya üzerinden satışının esnaf mua

muhasebe

Administrator
Yönetici
Muhtelif satıcılardan alınan bebek zıbını ve tulumunun evde kurdele, yapay çiçek, boncuk vs. ile süslenerek sosyal medya üzerinden satışının esnaf muaflığı kapsamında olmadığı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)


Sayı
:​
35672403-010.01[120-03-2019]-E.30267
21.04.2020​
Konu
:​
Muhtelif satıcılardan alınan bebek zıbını ve tulumunun evde kurdele, yapay çiçek, boncuk vs. ile süslenerek sosyal medya üzerinden satışının esnaf muaflığı kapsamında olmadığı hk.
İlgi
:​
14/01/2019 tarihli ve 9242 kayıt sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, belirli bir yere bağlı kalmaksızın farklı işyerlerinden almış olduğunuz bebek takımlarını kendi el işçiliğiniz ile süsleyerek sosyal medya üzerinden kargo yoluyla satışa sunmak istediğiniz, satış adedinin ayda 4-5 den fazla olmayacağı belirtilerek, söz konusu faaliyetiniz dolayısıyla esnaf muaflığından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiden Muaf Esnaf" başlıklı 9 uncu maddesinde;"Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç)6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın (7162 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen ibare Yürürlük; 30.1.2019) veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir....Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir. Bu belgenin şekil ve muhtevasının tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."hükümlerine yer verilmiştir.Hakkınızda düzenlenen 08.02.2019 tarihli yoklamada, muhtelif satıcılardan bebek zıbını, ve bebek tulumu gibi ürünleri satın alarak kendi evinizde kurdele, yapay çiçek, boncuk vb. süs eşyaları ile süsleyip sosyal medyada satışının yapılacağı hususlarının beyan edildiği tespit edilmiştir.Buna göre, muhtelif satıcılardan satın alarak kendi evinizde kurdele, yapay çiçek, boncuk ve benzeri süs eşyaları ile süslediğiniz bebek zıbını ve bebek tulumu gibi ürünlerin; Gelir Vergisi Kanununun 9/6 maddesi kapsamında evinizde imal edilen ürünler kapsamına girmemesi ve giyim eşyası olması nedeniyle de aynı Kanunun 9/1 maddesi kapsamına girmemesi nedeniyle esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.İmza​
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst