Oğlu adına düzenlenen yurt ücreti faturasının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

muhasebe

Administrator
Yönetici
Oğlu adına düzenlenen yurt ücreti faturasının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü


Sayı
:​
46480499-120.01.02.10[2020/1712]-E.34750
27.04.2020​
Konu
:​
Oğlu adına düzenlenen yurt ücreti faturasının indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgi
:​
25/12/2019 tarihli ve 255733 gelen evrak sayılı özelge talep formu.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, üniversitede öğrenim gören oğlunuzun özel bir yurtta kaldığı, hizmetin içinde konaklama ve sabah-akşam yemeğinin olduğu, faturanın aylık olarak oğlunuz adına düzenlendiği belirtilerek, söz konusu harcamanın eğitim gideri sayılarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 89 uncu maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesine bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde; beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler) gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabileceği hükmüne yer verilmiştir.Konuyla ilgili olarak 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Eğitim Giderleri" başlıklı bölümünde; "Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar vergi indirimine esas alınacaktır." açıklaması yer almakta olup, anılan tebliğde belgelerin ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları adına düzenlenmiş olması gerektiği belirtilmiştir.Öte yandan, 23/10/2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, "çocuk" veya "küçük çocuk" tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.Bu hüküm ve açıklamalara göre, üniversitede öğrenim gören oğlunuzun 25 yaşını doldurmamış olması, beyan edilecek gelirin % 10' luk kısmını aşmaması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi ve faturanın kendiniz veya çocuğunuz adına düzenlenmiş olması şartıyla şahsınız tarafından özel yurda ödenen tutarların eğitim gideri olarak gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.İmza​


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst