Şirket Tür Değişikliğinde Smmm Raporu Örneği

muhasebe

Administrator
Yönetici
Şirket Tür Değişikliğinde;

Sermayenin Ödenip Ödenmediği, Karşılıksız Kalıp Kalmadığının,

Özvarlık Ve Sicile Tescili Zorunlu Olan Varlıkların Tespitine

İlişkin Smmm Raporu


İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN ;ADI SOYADI :

BAĞLI BULUNDUĞU ODA : SMMM ODASI

RUHSAT NUMARASI :

ODA SİCİL NUMARASI :

İŞ ADRESİ
:TELEFON :

VERGİ DAİRESİ, HESAP /T.C. NO :TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN :ÜNVANI :

ADRESİ :

VERGİ DAİRESİ, HESAP NO :

SERMAYESİ : TL.

TİCARET SİCİL NUMARASI :

FAALİYET KONUSU :

ŞİRKET YETKİLİSİNİN ADI SOYADI :

KAYITLI BULUNDUĞU ODA :

TİCARET ODASI ÜYE NO :

ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığı, Özvarlık Tespitinin Yapıldığı Döneme Ait Yasal Defterler


YILI
YASAL DEFTERİN NEVİ
TASDİK MAKAMI
TASDİK TARİHİ / NO


ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI VE ŞİRKET YETKİLİSİNE AİT BİLGİLER:Adı Soyadı
Adresi
Ortak /Yetkili
Uyruğu
T.C. Kimlik No


SERMAYENİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


………………….ı Ticari İşletmesi’nin / / tarihi itibariyle yasal defterlerinde ve ekli finansal tablosunda görülen kayıtlı ………. TL. sermayenin tamamı ödenmiştir.

Nakdi sermaye ödemelerinin Yevmiye Kayıtları

İlgili Hesap Döneminde Nakdi Sermaye Ödeme Tarihleri
Nakdi Sermaye Ödeme Tutarı
Yevmiye Maddesi Tarih
Yevmiye Maddesi No
Ayni sermaye ödemesi yoktur.SERMAYENİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR30 Kasım 2016 Tarihli Bilanço
Tutar
Şirket Sermayesi : 0
Kanuni Yedek Akçe Toplamı :
0​
Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe Toplamı (a+b) :
0​
Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe Toplamının yarısı
0
Bilanço Zararı :
0​
Sermayenin hangi oranda korunduğu : (1-(e/d))
(pozitif değer çıkması durumunda)
1,00
Zararın karşılanamadığı tutar : (d-e)
(negatif değer çıkması durumunda)


ŞİRKETİN ÖZVARLIĞININ TESPİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Özvarlık tespitinde şirketin;

…………………… Tarihli Bilanço Kalemleri
Tutar
Aktif Toplamı (Dönen varlıklar + Duran varlıklar) :
Borç Toplamı (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) :
Özvarlık (a-b) (Aktif Toplamı – Borç Toplamı) :ŞİRKETİN AKTİFİNE KAYITLI SİCİLE TABİ TAŞINMAZLARIN LİSTESİCinsi
Adres Bilgisi
Ada Parsel No
Bilanço Değeri
Gerçeğe Uygun Değerin Dayanağı
Gerçeğe Uygun Değeri
YOKTUR
Toplam


ŞİRKETİN AKTİFİNE KAYITLI SİCİLE TABİ TAŞITLARIN LİSTESİAçıklama
Tipi
Tescil Olunan Sicil
Tescil Tarih ve No su
Bilanço Değeri
Gerçeğe Uygun Değerin Dayanağı
Gerçeğe Uygun Değeri
YOKTUR
10-ŞİRKETİN AKTİFİNE KAYITLI SİCİLE TABİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ LİSTESİ
Açıklama (marka, patent v.b)
Tescil Olunan İlgili Kurum
Tescil Tarih
Tescil No
Gerçeğe Uygun Değerin Dayanağı
Gerçeğe Uygun Değeri
YOKTUR


SONUÇ :

Şirket Sermayesinin Ödenmesine İlişkin Tespit :
………….. İşletmesi’nin ……….. tarihli bilançosunda görülen ve raporun beşinci bölümünde tespit edilen durumu ile kayıtlı …………….TL. sermayenin, tamamı ödenmiştir.Şirket Sermayesinin Kaybına İlişkin Tespit :
TTK 139.maddesi gereğince ………………….. İşletmesi’nin ………. tarihli bilançosuna göre, raporun altıncı bölümünde tespit edildiği gibi, şirket sermayesi ve kanuni yedek akçeleri toplamı ……… TL, yarısı ……… TL, dönem zararı ise 0 TL’dır. Buna göre şirket sermayesi % 100 oranda korunmuştur.Şirket Özvarlığının Tespiti :…………….. İşletmesi’nin …………… Tarihli bilançosu ile yasal defterlerinin incelenmesi ve raporun yedinci bölümünde tespit edildiği gibi özvarlığın (özsermaye – zarar), ……………… TL’sı olduğu tespit edilmiştir.Şirket Aktifinde Kayıtlı Sicile Tabi Varlıkların Tespiti : ………………………. İşletmesi’nin tescile tabi; taşınmazların, taşıtların ve fikri mülkiyet haklarının gerçeğe uygun değerleri ve raporun sekiz, dokuz ve onuncu bölümlerinde gösterildiği üzere ilgili sicil müdürlüklerine yapılacak bildirimin bulunmadığı tespit edilmiştir.

……………………………………………….

Serbest Muhasebeci Mali MüşavirEkler :


1 - ………………… Tarihli Ayrıntılı Bilanço

2 - SMMM Faaliyet Belgesi
 
Üst