Yurt dışına verilen danışmanlık hizmetinde kazanç indirimi

muhasebe

Administrator
Yönetici
Yurt dışına verilen danışmanlık hizmetinde kazanç indirimi

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:​
61504625-120-E.18696
21.04.2020​
Konu
:​
Yurt dışına verilen danışmanlık hizmetinde kazanç indirimiİlgi
:​
23.10.2019 tarihli ve 75842 kayıt sayılı özelge talep formunuz.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile, şahıs firması olarak işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (Bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim iş süreçleri, proje ve benzeri yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) işinizden dolayı gelir vergisi mükellefi olduğunuz, Almanya'da yerleşik firmalara discount marketlerde pazar geliştirme ve firmanın ticaretini yaptığı ürünlerin daha iyi pazarlanabilmesi, raf konumlandırmaları, fiyat politikası ve benzeri konularda bilgi toplayarak danışmanlık hizmeti verdiğinizi belirterek, yurt dışında yerleşik firmalara verilen söz konusu hizmetinizde elde ettiğiniz kazancın %50'sinin, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendi kapsamında bildirilecek gelirden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinde, "Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır." hükmü yer almaktadır.Buna göre, söz konusu indirim hükmünden yararlanabilmek için;- Hizmeti veren şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı esas faaliyet konuları arasında, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme ve veri analizi faaliyetlerinin bir veya birkaçının bulunması ve fiilen bu faaliyetlerle iştigal edilmesi,- Hizmetin Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara verilmesi,- Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,- Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için Türkiye'den verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması, verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması,gerekmektedir.Buna göre, yapmış olduğunuz danışmanlık faaliyetiniz, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinde sayılan faaliyetler içinde yer almadığından, bu faaliyetinize ilişkin elde etmiş olduğunuz kazancınızın % 50'sinin, gelir vergisi matrahının tespitinde yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.İmza​
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
Üst