Gelir Vergisi Sirküleri/9 : Maktu Had ve Tutarlar

Ticari Kazanç, Ücretler, Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlarında istisna tutarları

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel MüdürlüğüGelir Vergisi Sirküleri/9

 

Konusu : Maktu Had ve Tutarlar
Tarihi : 07 /01/2004
Sayısı : GVK-9 /2004-1 / Maktu Had ve Tutarlar
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 19, 21, 23/8, Mük. 80, 82 86/1-d ve 103
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Ücretler, Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar

1 – Giriş

Gelir Vergisi Kanununun 19, 21, 23/8, mükerrer 80, 82, 86/1-d ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve Bakanlar Kurulu’nca arttırılan maktu had ve tutarlar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Bakanlar Kurulu Kararı ile Artırılan Had ve Tutarlar :Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesindeki yetkiye istinaden, aynı Kanunun 19, 21, 23/8, mükerrer 80, 82, 86/1-d ve 103 üncü maddelerinde yazılı maktu had ve tutarlar 10/12/2003 tarih ve 2003/6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(1) ile 1.1.2004 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

2.1. Yatırım İndirimi Uygulamasında Esas Alınacak Asgari Yatırım Tutarları :

Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan en az yatırım tutarı 1.1.2004 tarihinden itibaren yapılacak ticari ve zirai yatırımlara uygulanmak üzere 6.000.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.

2.2. Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasına İlişkin Tutar :

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan ve 2003 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 1.500.000.000 lira olarak uygulanan istisna tutarı, 2004 yılında elde edilen kira gelirleri için 1.800.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.

2.3. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı :

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 1.1.2004 tarihinden itibaren günlük 7.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.

2.4. Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı :

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artış kazançlarına ilişkin 10.000.000.000 lira olan istisna tutarı, 2004 takvim yılında elde edilen değer artış kazançlarına uygulanmak üzere 12.000.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.

2.5. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı :

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin 10.000.000.000 lira olan istisna tutarı, 2004 takvim yılında elde edilen arızi kazançlara uygulanmak üzere 12.000.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.

2.6. Tevkifat ve İstisna Uygulamasına Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı :

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesinde yer alan tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2004 takvim yılında elde edilen iratlara uygulanmak üzere 750.000.000 lira olarak tespit edilmiştir.

2.7. Gelir Vergisi Tarifesi :

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi, 2004 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere, gelir dilimleri tutarları artırılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesine göre, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde anılan maddede yer alan tarifenin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen gelir dilimlerine karşılık gelen oranlarının beş puan indirilmek suretiyle uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 2004 takvim yılına ilişkin gelir vergisine tabi ücretler,

6.000.000.000
liraya kadar %15
14.000.000.000
liranın 6.000.000.000 lirası için 900.000.000 lira, fazlası %20
28.000.000.000
liranın 14.000.000.000 lirası için 2.500.000.000 lira, fazlası %25
70.000.000.000
liranın 28.000.000.000 lirası için 6.000.000.000 lira, fazlası %30
140.000.000.000
liranın 70.000.000.000 lirası için 18.600.000.000 lira, fazlası %35
140.000.000.000
liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için 43.100.000.000 lira, fazlası %40

Oranında;

2004 takvim yılına ilişkin ücret dışındaki gelir vergisine tabi gelirler ise,

6.000.000.000
liraya kadar %20
14.000.000.000
6.000.000.000 lirası için 1.200.000.000 lira, fazlası %25
28.000.000.000
14.000.000.000 lirası için 3.200.000.000 lira, fazlası %30
70.000.000.000
28.000.000.000 lirası için 7.400.000.000 lira, fazlası %35
140.000.000.000
70.000.000.000 lirası için 22.100.000.000 lira, fazlası %40
140.000.000.000
liradan fazlasının 140.000.000.000 lirası için 50.100.000.000 lira, fazlası %45

Oranında vergilendirilecektir.

(1) 30/12/2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü