TMSF’den toplu olarak alınan iktisadi kıymetlerin yasal defterlere kaydı hk.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

88031814-010[VUK-2018/08-17]-E.20615

27.03.2019

Konu

:

TMSF’den alınan iktisadi kıymetlerin kaydı hk.

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun ve eklerinin tetkikinden; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bir işletmeye ait varlıkları (makine, teçhizat ve demirbaş) 40.000 TL bedel ödeyerek aldığınız ve bu bedelin söz konusu kıymetlere ne şekilde dağıtılarak yasal defterlerinize kaydedilmesi gerektiğine dair Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 72 nci maddesinde takdir komisyonlarının kuruluşu,

– 74 üncü maddesinde takdir komisyonlarının (yetkili makamlarca istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak ve vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri tespit etmek gibi) görevleri,

– 75 inci maddesinde, takdir komisyonlarının (görevleri dolayısıyla inceleme yetkisi ve servetleri, sınai hakları ve telif haklarını, imtiyazları, madenleri, mücevheratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerlemede bilirkişiye müracaat edebilme) yetkileri,

– 267 nci maddesinde, emsal bedelin, gerçek bedeli bilinemeyen veyahut doğru olarak tespit edilmeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer olduğu, üçüncü sırada yer alan takdir esasında ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca emsal bedelin belli edileceği ve yapılacak takdirlerde iktisadi kıymetin maliyet bedelinin ve piyasa kıymetlerinin araştırılacağı ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma derecelerinin dikkate alınacağı

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, tasarruf mevduatı sigorta fonundan 40.000 TL bedelle toplu halde satın aldığınızı belirttiğiniz ekli listede yer alan iktisadi kıymetlerin … Geçici Takdir Komisyonuna müracaatınız neticesinde takdir edilecek bedelleri üzerinden yasal kayıtlarınıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.