Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 157)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 157)

157 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 31/03/1984
Resmi Gazete No: 18358

 

2978 sayılı Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun’a göre harcamaların belgelendirilmesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiş faturalar da geçerli sayılacaktır.
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 230 uncu maddesinde : “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur :

1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyat ve tutarı;

5. Satılan mallar, faturanın düzenlenmesinden önce teslim edilmişse malın teslim tarihi ve irsaliye numarası.” hükmü yer almaktadır.

Ancak, münhasıran nihai tüketiciye yapılan satışlar için düzenlenecek faturalarda 3 ve 4 numaralı bentlerle ilgili olarak sadece :

a) Müşterinin adı ve soyadının bulunması;

b) Satılan malların ayrı ayrı miktar, cins ve nevi itibariyle ayrıntılı olarak yazılmasının güçlük arzettiği durumlarda gruplandırılmak suretiyle, örneğin;

_ Muhtelif gıda maddeleri

_ Temizlik malzemesi

_ İçki, sigara

ve benzerlerinin belirtilmesi;

c) Satılan malların ayrı gruplar itibariyle tutarlarının yazılması.

Aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak diğer bilgilerin noksansız yer alması ve 231 nci maddede yazılı fatura nizamına uyulması şartıyle yeterli görülmüştür.

Bu tebliğ hükümleri, 1.1.1984 tarihinden itibaren geçerlidir.

Tebliğ olunur.