Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 159)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 159)

159 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 11/12/1984
Resmi Gazete No: 18602

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2791 sayılı kanunla değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasında:
“Maliye Bakanlığı, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgeler ile bunlara ek olarak tutulması veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye ve binalarda değişiklik yapmaya; bunlar için tasdik, muhafaza ve ibraz mecburiyeti koymaya ve kaldırmaya, bedeli mukabilinde basıp dağıtmaya veya üçüncü şahıslara bastırıp dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya ve makineli kasa kullandırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 1985 yılında mükelleflerce kullanılacak olan, Fatura, Müstahsil Makbuzu.ve Serbest Meslek Makbuzlarına ilişkin ve kanun hükümlerine ek olarak bazı yeni düzenlemeler yapılmıştır.

I _ FATURA, MÜSTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZLARINDA TASDİK MECBURİYETİ :

A _ 1/1/1985 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen belgeler noter tasdikli olarak kullanılacaktır.

B _ Bakanlığımızca daha sonra belirlenecek ve ilan edilecek tarihten itibaren de anılan belgelerin kullanımına ilişkin olarak ikili bir uygulama yapılacaktır.

1. İsteyen mükellefler tasdikli; fatura, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu kullanma usulüne devam edebileceklerdir.

2. İsteyen mükellefler yukarıda yazılı belgelerden, şartları ve basım yerleri Bakanlığımızca belirtilecek şekilde bastırılacak olanları kullanacaklardır. Bu esaslara göre bastırılacak belgelerin noterden tasdik ettirilmelerine gerek bulunmayacaktır.

Bu konu ile ilgili hususlar, Maliye ve Gümrük Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak ayrıca düzenlenecek ve duyurulacaktır.

1/1/1985 tarihinden itibaren tasdikli olarak kullanılacak belgelerin tasdik ettirilmesi sırasında uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.

II – BELGE TASDİKLERİNDE MÜKELLEFLERCE UYULACAK ESASLAR:

Mükellefler, fatura, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzlarını noterliklere tasdik ettirerek 1/1/1985 tarihinden itibaren tasdikli olarak kullanacaklardır. Noter bulunmayan yerlerde tasdik işlemi noterlik görevini ifa edenlere yaptırılacaktır.

Noterlere tasdik için getirilen fatura, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzlarında Vergi Usul Kanununun 230, 231, 235 ve 237 nci maddeleri uyarınca en az; seri ve sıra numarası, bu belgeyi düzenleyecek olanın adı ve soyadını, varsa ünvanı, iş adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası bulunacaktır.

Fatura, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzları sıra numarası dahilinde teselsül ettirilecek, numara atlanmıyacak; boş sayfa bırakılmayacaktır.

Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere, ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre, şube veya kısmın isminin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.

Diğer taraftan, tasdikli fatura, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzlarının düzenlenmesi sırasında ise; Vergi Usul Kanununun diğer şekil şartları ve belge düzenine ilişkin hükümlerine uyulacağı tabiidir.

Bu belgelerin tasdik zamanı için bir kayıt konulmamış olup esas olan kullanılmadan önce tasdik işleminin yaptırılmış olmasıdır. Bu nedenle, anılan belgelerden bir hesap dönemi boyunca kullanılacakların tamamının bir defada tasdik ettirilmesi şart değildir. Mükellefler işletmelerinin iş hacimlerini nazara alarak muhtelif zamanlarda belgelerini tasdik ettirebileceklerdir. Diğer taraftan, hesap dönemi sonunda ellerinde tasdikli belgeleri kalanlar bunları müteakip dönemde de kullanabileceklerdir.

Elektronik bilgi işlem makinaları ile söz konusu belgeleri düzenleyen mükellefler de kullanmadan önce bu belgeleri tasdik ettireceklerdir.

Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, il özel İdarelerine, Belediyeler ve Köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ınaddesinde tanımı yapılan Teşebbüs, Teşekkül, Kuruluş, Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak ve İşletmeler tasdik mecburiyetine tabi olmaksızın Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre yukarıda sayılan belgeleri düzenleyeceklerdir.

III _ BELGE TASDİKLERİNDE NOTERLERCE UYULACAK ESASLAR :

Noterler her takvim ayı içinde tasdik ettikleri belgelere ilişkin olarak her mükellef itibariyle düzenleyecekleri ve örneği tebliğe ekli belgeyi ertesi ayın sonuna kadar, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine, bağımsız vergi dairesi bulunmayan yerlerde ilgili Malmüdürlüklerine göndermek zorundadırlar. Vergi daireleri bu belgeleri mükelleflerin tarh dosyalarında muhafaza edeceklerdir.

Noterler belgeleri tasdik ederken, belgenin müteselsil sıra numaralı olup olmadığını kontrol edecekler, sıra numarası bulunmayan belgeleri tasdik etmeyecekler, tasdik edilen her yaprağa o cilde ait yevmiye numarasını basacaklardır. Belgelerde yeralan müteselsil sıra numaralarının başlayıp ve bitiş numaraları tasdike ilişkin belgede gösterilecektir.

Noterler tarafından tasdik edilecek olan fatura ve serbest meslek ile müstahsil makbuzları noter harcına tabi değildir.

IV _ CEZAİ MÜEYYİDELER :

Mükelleflerce düzenlenen fatura ve serbest meslek ile müstahsil makbuzlarının Bakanlığımızca tesbit edilen esaslara uygun olmaması halinde, hiç düzenlenmemiş sayılarak haklarında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

 

EK : FATURA VE SERBEST MAKBUZLARININ TASDİKİNE İLİŞKİN BELGE