Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 193)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 193)

193 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 10/05/1989
Resmi Gazete No: 20161

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148. ve 149. maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye ve Bakanlar Kurulu’nun 25/6/1951 tarih ve 13287 sayılı kararı ile yayımlanan “Mali İstihbarat Arşiv Yönetmeliği” ne dayanılarak Tapu sicil Müdürlükleri için Tapu Siciline kayıtlı garimenkullerle ilgili olarak aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir .
a) Tapu Sicil Müdürlükleri Tapu Siciline kayıtlı gayrimenkullerin satışları ile ilgili olarak ekte yer alan formda (Tapu Sicil Müdürlükleri Tarafından Gayrimenkullerin Satışları ile ilgili Olarak Doldurulacak Bilgi Formu) bulunan bilgileri “Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi Ulus/ANKARA” adresine 1/7/1989 tarihinden itibaren göndereceklerdir. Defterdarlık Gelir Müdürlüklerine halen gönderilmekte olan tapu istihbarat listeleri bu formların gönderilmeye başlanılmasından sonra gönderilmeyecektir.

b) Bildirimler aylık dönemler halinde doldurularak ilgili olduğu dönemi takip eden ayın en geç 15. günü akşamına kadar taahhütlü olarak gönderilecektir. (Haziran ayına ait bilgi formu 15 Temmuz 1989 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.)

Bilgi formlarında yazılı bilgileri vermeyen, eksik, yanlış veya yanıltıcı olarak veren yetkili makam ve memurlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 361. maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

EK: TAPU SİCİL MÜDÜRLERİ TARAFINDAN GAYRİMENKULLERİN SATIŞLARI İLE İLGİLİ DOLDURULACAK BİLGİ FORMU