Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 20)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 20)

 

20 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 18/01/1955
Resmi Gazete No:

 

Nakil vasıtası işleten ve bu faaliyetlerinden dolayı gelir, kurumlar, esnaf vergisine tabi bulunan mükelleflerin nakil vasıtalarında kullanmak üzere tüccarlardan mübayaa ettikleri benzin, yağ ve yedek parçaların müstehliki durumunda bulunmaları itibariyle tüccarların bu kabil satışlara müteallik kayıtlarını 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 222 nci maddesi mucibince perakende satış vesikalariyle tevsik eylemeleri lâzım gelmektedir. Bununla beraber, tüccarların, nakil vasıtaları sahibi mükelleflere yaptıkları satışlara ait kayıtlarını fatura ile de tevsik edebilecekleri şüphesizdir. Binaenaleyh gerek tüccarlara gerekse nakil vasıtaları sahipleri için fatura vermek ve almak mecburiyeti mevzuubahs olmadığından hilâfına durumlar dolayısiyle 5815 sayılı Kanunun ek birinci maddesiyle kabul edilmiş bulunan fatura cezası hükmünün uygulanmaması ve bu esaslara aykırı olarak kesilmiş ve itirazsız kesinleşmiş olan fatura cezalarının, ilgililerin müracaatlarında adı geçen kanunun düzletme hükümleri dairesinde düzeltilerek tahakkukların terkin ve tahsil edilmiş miktarların reddedilmesi icabeder.
Buna göre gereğinin yapılması rica olunur.