Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 203)

203 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 16/03/1990
Resmi Gazete No: 20463

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 ve 377 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; işletme hesabı esasına göre tutulacak defterlerin müteharrik yapraklı tutulabilmesi ile Danıştay’da temyiz davası açılmasına ilişkin olarak Defterdarlıklara yetki devri konularında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
A – İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulacak Defterlerin Müteharrik Yapraklı 0larak da Tutulması :

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, ikinci sınıf tüccarların diledikleri takdirde, işletme hesabı esasında tutulması zorunlu olan defterlerini, 1 Ocak 1990 tarihinden geçerli olmak üzere, Bakanlığımız iznine tabi olmaksızın mütehaırik yapraklı olarak bilgi işlem makinalarıyla da tutabilmeleri uygun görülmüştür.

Müteharrik yapraklı olarak işletme hesabı esasına göre tutulacak olan defterler, hesap dönemi itibariyle tutulacaktır. Hesap dönemi içerisinde ciltli defterden müteharrik yapraklı veya müteharrik yapraklı defterden ciltli def ter tutma sistemine geçilmeyecektir.

Ancak, 1990 yılının ilk uygulama yılı olması nedeniyle, bu yıl için tutulacak olan defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanmak isteyen ikinci sınıf tüccarlar;

1 – Bu tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden ay başından itibaren bir ay içerisinde 1990 yılının sonuna kadar kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda müteharrik yaprağı tasdik ettireceklerdir.

2 – 1990 yılı için süresinde tasdik ettirip kullanmakta oldukları ciltli işletme hesabı esasına göre tutulan defterlerine 1.1.1990 tarihinden itibaren yapmış oldukları kayıtlannı, tasdik ettirdikleri müteharrik yapraklı defterlere tasdik süresi içinde aktarmak zorundadırlar.

3 – Aktarılan kayıtlar, süresi içerisinde tasdik edilmiş bulunan ciltli işletme hesabı esasına göre tutulan defterlerden yapılmış olacağından, bu mükellefler için müteharrik yapraklı defterler, süresi içerisinde tasdik ettirilmiş sayılacaktır. Ancak, kayıtlarını müteharrik yapraklı deftere geçiren bu mükellefler 1990 yılı için tasdik ettirmiş oldukları ciltli işletme hesabı esasına göre tutulan defterlerini de 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 253 ncü maddesi uyarınca beş yıl süre ile muhafaza edeceklerdir.

Yıl içerisinde yeni işe başlayan mükellefler de diledikleri takdirde işletme hesabı esasında tutulacak olan defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabileceklerdir.

Müteharrik yapraklı defterlerin tasdikinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun defterlerin tasdikine ilişkin hükümlerine uyulacaktır.

B – Defterdarlıkların Danıştay’da Temyiz Davası Açabilmelerine İlişkin Yetki Sınırı :

Vergi Usul Kanununun 377 nci maddesi hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, vergi ve resim asılları ile vergi cezaları toplamı 5.000.000 lirayı aşmayan vergi mahkemesi kararlarının Danıştay nezdinde temyiz edilebilmeleri hususunda 1.3.1986 tarihinden itibaren Defterdarlıklara yetki devri yapılmış ve buna ilişkin usul ve esaslar da 169 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3. bölümünde açıklanmıştır.(*)

Sözü edilen 377 nci maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Defterdarlıkların Danıştay nezdinde doğrudan idari dava açma yetkisi 1/4/1990 tarihinden geçerli olmak üzere 20.000.000 liraya yükseltilmiştir. Bu tarihten itibaren Defterdarlıklar vergi ve resim asılları ile vergi cezaları toplamı 20.000.000 liraya kadar olan vergi mahkemesi kararları için Bakanlığımızdan muvafakat almaksızın Danıştay’da temyiz davası açabileceklerdir.

Danıştay nezdinde temyiz davası açılmasında ve dava açılmak üzere muvafakat istenilmesinde 169 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3 ncü bölümünde açıklanmış bulunan hükümler yürürlükte olup uygulama bu esaslara göre sürdürülecektir.

C – Yürürlük :

Bu Genel Tebliğin (A) Bölümünde yer alan esaslar, 1/1/1990; (B) Bölümünde yer alan esaslar, 1/4/1990 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ olunur.

 

(*) 213 sayılı Genel Tebliğle Limit Artırılmıştır.