Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 209)

209 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 16/07/1991
Resmi Gazete No: 20931

 

Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununun Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak düzenlenen, 206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde kahvehane ve çay ocaklarını işleten mükelleflerin münhasıran söz konusu işletmelerindeki satışlarını,
a) Sadece ödeme kaydedici cihaz fişleriyle,

b) Hiç ödeme kaydedici cihaz almadan dip koçanlı perakende satış fişleriyle,

c) Veya ödeme kaydedici cihaz fişinin yanında ayrıca dip koçanlı perakende satış fişleriyle,

belgelendirebilecekleri belirtilmiş, bu şekilde düzenlenmiş dip koçanlı perakende satış fışleri veya ödeme kaydedici cihaz fişlerinin garsonlar tarafından çay, kahve ve meşrubatın teslimi anında, müşteriye verileceği veya masasına bırakılacağı açıklanmıştır.

Mükellefler tarafından Bakanlığımıza yapılan başvurular gözönüne alınarak kahvehanelerin faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak ve uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bu Tebliğ ile aşağıda belirtilen yeni düzenlemeler yapılmıştır.

1) Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmayan Kahvehaneler Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi Kullanacaklardır:

Ödeme kaydedici cihaz kullanmayan kahvehaneleri işleten mükelleflerin münhasıran bu işletmelerdeki satışları ile ilgili olarak, Tebliğ ekinde örneği verilen, malın veya hizmetin müşteriye teslimi sırasındaki iki örnek düzenlenerek masaya bırakılacak olan adisyon tipi perakende satış fişi kullanmaları Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Buna göre, adisyon tipi perakende satış fişi kullanmak zorunda olan kahvehaneleri işletenler;

a) Örneği ekte yer alan adisyon tipi perakende satış fişini anlaşmalı matbaalarda bastıracaklardır. Adisyon tipi perakende satış fişlerinin anlaşmalı matbaalarda bastırılması ve kullanılmasında “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik” ve ” 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” hükümlerine uyulacaktır. Ancak, adisyon tipi perakende satış fişlerinde belirli bir ölçü aranılmayacak, işletmeler ihtiyaçlarına göre ölçüleri belirleyebileceklerdir.

Adisyon tipi perakende satış fişleri, düzenlenmesi sırasında arasına karbon kağıdı koymayı gerektirmeyecek olan birinci nüshasının arkasında karbonu olacak (kendinden karbonlu) şekilde bastırılacaktır.

b) Adisyon tipi perakende satış fişinde işletme veya mükellefin adı, soyadı, varsa ticaret ünvanı, vergi dairesi ve hesap numarası ile fişin seri ve müteselsil sıra numarası, malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarına ilişkin bilgiler ile düzenleme tarihi ve saatine ilişkin bilgilere yer vereceklerdir. Bu bilgilerin eksik olması halinde adisyon tipi perakende satış fişi hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

c) Ödeme kaydedici cihaz kullanmayan kahvehanelerin hasılatı, adisyon tipi perakende satış fişleriyle belgelendirilecektir. Bu fişlerin düzenleniş şekli ve uygulaması aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

Adisyon tipi perakende satış fişi çay, kahve, meşrubat v.b. hizmetler müşteriye verilirken en az iki örnek olarak düzenlenecek ve müşteri masasına bırakılacaktır. Düzenleme sırasında verilen içeceğin veya hizmetin cinsi ve miktarı fişteki ismin önüne işaret konulmak suretiyle belirlenecek, tutarlar ise tutar hanesine yazılacaktır. Aynı masada daha sonraki her sipariş, iki örnek olarak düzenlenmiş ve müşteri masasına konulmuş olan adisyon tipi perakende satış fişine işlenecektir.

Hizmetin tamamlanmasından sonra, verilen çay, kahve ve meşrubat miktarına göre tutarlar toplanarak müşteriden tahsil edilecek olan toplam tutar fişe yazılacaktır. Hesabın ödenmesiyle, adisyon tipi perakende satış fişinin birinci örneği müşteriye verilecek, ikinci örneği ise mükelleflerce saklanacaktır.

Adisyon tipi perakende satış fişindeki malın veya hizmetin cinsi sütunundaki mal veya hizmet kalemleri, işletmeler tarafından sattıkları mal ve sundukları hizmet çeşitleri itibariyle ihtiyacı karşılayacak şekilde çeşitlendirebilecektir.

2) Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Kahvehanelerin Hasılatı Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleriyle Belgelendirilecektir.

Ödeme kaydedici cihaz kullanılan kahvehaneleri işleten mükellefler, bu işletmelerindeki satışlarını münhasıran ödeme kaydedici cihaz fişiyle belgelendireceklerdir. Diğer bir anlatımla bu mükellefler hasılatını belirlemek için adisyon tipi perakende satış fişi veya dipkoçanlı perakende satış fişi düzenleyemeyecekler, sadece ödeme kaydedici cihaz fişi (yazar kasa fişi) düzenleyeceklerdir. Buna göre, ödeme kaydedici cihaz kullanan kahvehaneler, müşterinin çay, kahve ve meşrubat siparişini yerine getirirken, her sipariş için ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleyecekler ve bu fişleri çay, kahve ve meşrubatla birlikte müşteriye vereceklerdir. Hesap, hizmetin tamamlanmasından sonra topluca alınsa bile, mükellefler her siparişte ayrı ayrı ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlemek ve müşteriye vermek zorundadırlar.

3) Kahvehanelerde Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi Kullanımı Kaldırılmıştır.

Yukarıdaki bölümlerde açıklandığı üzere, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihaz kullanan kahvehaneler hasılatını ödeme kaydedici cihaz fişi (yazar kasa fişi) ile ödeme kaydedici cihaz kullanmayanlar ise adisyon tipi perakende satış fişiyle belgeleyeceklerdir. Kahvehanelerin dip koçanlı perakende satış fişi kullanabilmelerine ilişkin uygulama;

1 Eylül 1991 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, bu Tebliğle yapılan düzenlemeler dışında, kahvehaneler ve çay ocakları hakkında daha önce yapılan düzenlemeler yürürlükte olup, uygulanmasına devam olunacaktır.

4) Bu Tebliğ 1 Eylül 1991 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

 

EK – 1 : ADİSYON TİPİ PERAKENDE SATIŞ FİŞİ