Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 230)

230 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01/09/1994
Resmi Gazete No: 22038

 

Bilindiği gibi, 17.11.1990 gün ve 20698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1.1.1991 tarihinden itibaren Tekel İdarelerinden aldıkları tütün, kibrit ve sigaranın perakende satışını yapan mükelleflere, mübayaa ettikleri bu tür emtiayı mübayaa gününde elde mevcut vesikalarına dayanarak mübayaa bedeli üzerinden giriş, aynı miktar emtiayı aynı tarihte, Vergi Usul Kanununun 232. maddesinin son fıkrası gereğince düzenleyecekleri faturalara dayanarak satış bedeli üzerinden çıkış kaydetmeleri imkanı tanınmıştır.
Ayrıca sözü edilen tebliğde, tütün, kibrit ve sigara ile birlikte diğer emtia satışının da yapılması halinde, tütün kibrit ve sigaranın Tekel İdaresinden alınması şartıyla, münhasıran, tütün, kibrit ve sigara için toplu fatura düzenlenmesinin mümkün olduğu, diğer tür emtianın her bir satışı için perakende satış vesikası (perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz satış fişi) veya fatura düzenleneceği hususlarına da yer verilmiştir.

Ancak, ürettikleri veya ithal ettikleri sigaraları daha önce Tekel İdaresi aracılığıyla satan bazı şirketler, söz konusu sigaraları doğrudan kendileri veya toptancıları aracılığı ile dağıtım ve pazarlamaya başlamışlardır.

Bu nedenle, sigara satışlarına ilişkin olarak düzenlenecek belgelerde uygulama birliği sağlanması için, perakende satış vesikası (perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz satış fişi) kullanılmasındaki güçlükler de nazara alınarak, perakende sigara satışı yapan bayilerin gerek Tekel İdaresinden, gerekse diğer şirketlerden veya bunların toptancılarından aldıkları sigaralarla ilgili olarak 206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre belge düzenlemeleri uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.