Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 235)

235 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 27/12/1994
Resmi Gazete No: 22154

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148. ve 149. maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak stopaj gelir vergisi ile katma değer vergisi mükellefleri (götürü ticaret ve serbest meslek kazanç mükellefleri hariç) için aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde yıllık bildirim verme zorunluluğu getirilmiştir.
Yıllık bildirimlerde, bir takvim yılında verilen muhtasar beyanname ile katma değer vergisi beyannamelerinin ilgili sütunlarında yer alan tutarların yıllık toplamları gösterilecek ve o yıl veya dönemin son beyannamesi ile birlikte, bu beyannamelerin verilme süresi içinde bağlı bulunulan vergi dairelerine iki örnek olarak verilecektir.

Bu düzenleme nedeniyle daha önce her dönem için iki örnek alınan muhtasar beyannameler ile 1 no.lu katma değer vergisi beyannameleri 1.1.1995 tarihinden itibaren tek örnek olarak verilecektir(*)

Muhtasar beyannameler ile 1 no.lu katma değer vergisi beyannamelerine ilişkin yıllık bildirimlerle ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır.

A – MUHTASAR BEYANNAMELERE İLİŞKİN YILLIK BİLDİRİM

1 – 1995 yılından başlamak üzere verilme zorunluluğu getirilen ve mükelleflerin yıl içinde düzenledikleri muhtasar beyannamelerin toplam tutarlarını gösterecek olan “Muhtasar Beyannamelere İlişkin Yıllık Bildirim”in;

_ Aylık beyanname veren stopaj gelir vergisi mükellefleri tarafından Aralık dönemine ilişkin muhtasar beyanname ile birlikte her yıl Ocak ayının 20. günü,

_ Üç ayda bir beyanname veren mükelleflerce Kasım-Aralık-Ocak dönemine ilişkin muhtasar beyanname ile birlikte Şubat ayının 20. günü,

akşamına kadar stopaj gelir vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

2 – 1995 yılından itibaren yıl içinde işini terk eden mükelleflerce kıst döneme ilişkin bildirim, işin bırakıldığı döneme ait muhtasar beyanname ile birlikte verilecektir.

3 – Stopaj gelir vergisi yönünden birden fazla vergi dairesine bağlı bulunan mükelleflerce bildirim her vergi dairesine ayrı ayrı verilecektir. Mükellefiyetleri devam etmekle beraber son bir yıl içinde muhtasar beyanname verilmesini gerektiren işlemler olmaması nedeniyle muhtasar beyanname vermemiş bulunan mükellefler, yıllık bildirimi de vermeyeceklerdir.

Ayrıca, yıllık bildirimde fon payına ilişkin bilgilere yer verilmeyecektir.

B – KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN YILLIK BİLDİRİM

1 – 1995 yılından başlamak üzere verilme zorunluluğu getirilen ve mükelleflerin yıl içinde düzenledikleri muhtasar beyannamelerin toplam tutarlarını gösterecek olan “Muhtasar Beyannamelere İlişkin Yıllık Bildirim”in;

_ Beyannamelerini aylık olarak veren katma değer vergisi mükellefleri tarafından Aralık dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte,

_ Beyannamelerini üçer aylık dönemlerde veren mükellefler tarafından yıl içinde verilecek dört beyannamenin toplamı bu bildirime yazılarak yılın son dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte,

Ocak ayının 25. günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

2 – Yıl içinde işin terk edilmesi halinde kıst döneme ait bildirim işin bırakıldığı döneme ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte verilecektir.

3 – Yıllık bildirimde yer alan ortakların gelir vergisi yönünden mükellefiyet durumunu gösterir tablo, düzenlemesi gerekenler tarafından mutlaka doldurulacaktır.

C – DİĞER HUSUSLAR

1 – Bildirimlerin dönemi, faaliyetin devam ettiği süreyi içerecek şekilde, kıst dönemi veya bir tam yılı ifade edecek şekilde yazılacaktır.

2 – Birden çok faaliyetin mevcut olduğu hallerde, faaliyetin türü olarak, hacim itibariyle en büyük işin adı belirtilecektir.

3 – 1994 takvim yılı içerisinde verilen muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri için de bu yılın toplamını içeren yıllık bildirimler yukarıda belirlenen süreler içerisinde verilecektir. Ancak, 1994 yılı Aralık ayından önce mükellefiyetleri sona ermiş bulunanlar yıllık bildirim vermeyeceklerdir.

4 – Yılın son dönemine ait beyanname ile birlikte verilecek olan bildirimlerde bildirimin vergi dairesine teslim edildiği tarihe kadar verilmiş olan düzeltme beyannameleri de dikkate alınacaktır.

5 – Yıllık bildirimler, mükellef sayıları dikkate alınarak yeterli sayıda bastırılmış olup mükelleflerce bağlı bulundukları vergi dairelerinden temin edilebilecektir.

D – VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Vergi dairelerince iki örnek olarak alınan yıllık bildirimlerin birer örnekleri; Ocak ayında alınanlar en geç Şubat ayı başında, Şubat ayında alınanlar ise Mart ayı başında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi Kazakistan Cad. No: 112 Emek/Ankara adresinde olacak şekilde P.T.T. aracılığıyla ve adreste teslim şartıyla gönderilecektir.

Bu Genel Tebliğ ile verme zorunluluğu getirilen yıllık bildirimleri; belirlenen sürelerde vermeyenler, eksik veya yanıltıcı olarak düzenleyenler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. ve 361. maddeleri uyarınca gerekli işlemler yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

 

(*) 269 nolu Genel Tebliğle uygulaması 1999 yılında sona erdirilmiş ve 1998 yılına ilişkin olarak verileceklerin süreleri belirlenmiştir.