Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 241)

241 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12/07/1995
Resmi Gazete No: 22341

 

3 – Amortisman farkları yanında, 4108 sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 23 ve 24 üncü maddelerdeki istisnalar ile düşük oranlı vergi tevkifatından yararlanacak Kurumlar Vergisi mükelleflerince verilecek düzeltme beyannamelerinde yukarıdaki açıklamalardan başka, 51 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğindeki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.
4 – Vergi Dairelerince, düzeltme işlemlerinin yapılması için inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tasdik raporu aranmayacaktır. Ancak, düzeltme beyannameleri 4108 sayılı kanunun yukarıda belirtilen maddelerinin uygulanması dışında kalan hususlara bağlı düzeltmeleri de ihtiva ettiği takdirde, düzeltme talebinin 4108 sayılı Kanunun 6 ve 32 nci maddeleri gereğince yapılacaklar dışındaki kısmı açısından genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

B) Amortisman Farklarının 1995 Yılı Giderlerine Dahil Edilmesi Halinde Yapılacak İşlem ve Kayıtlar.

1 – Yukarıda belirtildiği üzere, 6.7.1994-31.12.1994 tarihleri arasında işletmelerin aktifine giren ve 1994 takvim yılında kıst amortismana tabi tutulan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin amortisman farkları için 1994 takvim yılı kazançlarına ilişkin gelir, kurumlar ve muhtasar beyannamelerinde düzeltme talep etmeyen mükelleflerin söz konusu farkları 1995 yılında gider kaydetmeleri Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

2 Amortisman farklarını 1995 yılı matrahlarından indirmeyi tercih eden mükellefler, 1994 takvim yılı kazançlarına ilişkin olarak düzeltme beyannamesi vermeyecekler, ancak bu hususu en geç 31.12.1995 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine bir dilekçe ile bildirecekler ve bu süre içinde 1995 yılı defterlerinde amortisman farklarına ilişkin muhasebe kayıtlarını yapacaklardır. .

Bu süre içinde dilekçe veya düzeltme beyannamesi vermeyen mükellefler, 1994 yılı matrahlarında düzeltme yapmayı tercih etmiş addolunacaklardır.

 

ÖRNEK 4:

Yukarıda yer alan örnek 2’de mükellef, amortisman farkları için 1994 yılı kazançlarına ilişkin beyannamelerinde düzeltme yaptırmak istemediğini vergi dairesine verdiği dilekçe ile bildirmiştir. Mükellefin 1995 yılında yapacağı muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

/
796 –     Amortismanlar ve Tükenme Payları 75.000.000.-
             257-     Birikmiş Amortismanlar
75.000.000.-
/

3 – 1994 yılında kıst amortisman uygulaması nedeniyle ayrılamayan amortisman farkları için 1994 takvim yılı beyannamelerinde düzeltme yaptırmak yerine bu tutarları 1995 takvim yılında gider kaydetmeyi tercih eden mükellefler, bahis konusu amortismana tabi iktisadi kıymetler için 1995 takvim yılında yapılacak yeniden değerleme sırasında 1995 yılında gider kaydedilen 1994 yılına ilişkin amortisman farklarını da 1994 yılında giderleştirilen kıst amortismanla birlikte 1995 yılı için belirlenecek yeniden değerleme oranına göre değerlemeye tabi tutacaklardır.
ÖRNEK 5:

Yukarıdaki örnek 1’de yer alan sabit kıymetle ilgili olarak 1995 hesap dönemi sonunda yapılacak yeniden değerleme sırasında, yeniden değerleme işlemleri aşağıdaki şekilde olacaktır.

(Hesaplamalar sırasında 1995 hesap oranının % 50 olacağı varsayılmıştır.)

 

Y.Değ. Öncesi Kayıtlı Değer
:
480.000.000.-
Y.Değ. Öncesi Birikmiş Amortismanlar
:
120.000.000.-
Değ. Öncesi Net Bilanço Aktif Değeri
:
360.000.000.-
Y.Değ. Sonrası Kayıtlı Değer
:
720.000.000.-
Y.Değ. Sonrası Birikmiş Amortisman
:
180.000.000.-
Y.Değ. Sonrası Net Bilanço Aktif Değeri
:
540.000.000.-
Değer Artış Fonu
:
180.000.000.-
1995 Yılı İçin Ayrılacak Amortisman

(720.000.000 x % 25)

:
180.000.000.-

4 – Amortisman farklarını 1995 yılı giderlerine dahil etmek istemeyen, ancak bu farklara ilişkin düzeltme beyannamesini 31.12.1995 tarihine kadar vermeyen ve bu farklara ilişkin muhasebe düzeltme kayıtlarını yapmayan mükellefler de, 1995 yılı sonunda yapacakları yeniden değerleme sırasında Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesi gereğince bu farkları fiilen ayrılmış kabul ederek işlem yapacaklardır.
Tebliğ olunur.