Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 247)

247 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 10/01/1996
Resmi Gazete No: 22519
Bilindiği üzere, 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı 31.12.1995 tarih ve mükerrer 22510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kararın ithalata ait esaslar başlıklı 8. maddesinde; “İthalat Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve istisnalar haricinde, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte, yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.” hükmüne yer verilmiştir.Vergi Usul Kanununun 8. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak vergi mükellefi olmayıp, ithalat yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi numarası alması ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

Gerçek kişiler, adreslerini içeren bir dilekçe ile onaylı nüfus cüzdan örneğini (bu kişiler, onaylı nüfus cüzdanı yerine, nüfus cüzdanlarının arkalı önlü çekilmiş okunaklı bir fotokopisini aslı ile birlikte ibraz edip vergi dairesi yetkililerine onaylatabileceklerdir) ikametgahlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine,

Kurumlar vergisi mevzuuna girmeyen tüzel kişiler ile kamu kurumları, yetkililerinin imzalarını taşıyan bir yazı ile merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine, müracaat ederek vergi numarası alacaklardır.

Vergi numarası alınması sırasında bildirilen adres ve nüfus bilgilerinde sonradan meydana gelecek değişikliklerin, numaranın alındığı vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

Ancak, yapılacak ithalatın ticari mahiyette olması halinde yukarıda belirtilen kişiler, vergi mükellefiyetlerinin tesisine ilişkin gerekli işlemleri yaptırmak üzere vergi dairelerine başvuracaklardır.

Tebliğ olunur.