Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 250)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 250)

250 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 09/04/1996
Resmi Gazete No: 22606

Bilindiği üzere, “Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık Bildirim” vermek yükümlülüğünde olan ve bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 148 inci ve 149 uncu maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca 18 Şubat 1996 tarih ve 22558 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 249 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler için Yıllık Faaliyet Bildirimi” ve “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirim” verme zorunluluğu getirilmiştir.
Ancak, yukarıda anılan tebliğ ile getirilen yükümlülüğe ilişkin uygulamanın ilk yıl olması sebebiyle bildirimlerin verilme süreleri konusunda Bakanlığımıza intikal ettirilen talepler de dikkate alınarak sadece bu yıla mahsus olmak üzere söz konusu bildirimlerin verilmesine ilişkin süreler uzatılmıştır. Buna göre;

Gelir vergisi mükellefleri tarafından Mart ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte Nisan ayının 25 inci günü akşamına kadar verilmesi gereken bildirimler, Mayıs ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte Haziran ayının 25 inci günü akşamına kadar,

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Nisan ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte Mayıs ayının 25 inci günü akşamına kadar verilmesi gereken bildirimler ise, Mayıs ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte Haziran ayının 25 inci günü akşamına kadar,

Katma Değer Vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.

Öte yandan kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından verilmesi gereken bildirimlerin verilme sürelerine ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp, kurumlar tarafından verilecek bildirimler 249 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere verilecektir.

Tebliğ olunur.