Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 265)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 265)

265 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 15/04/1998
Resmi Gazete No: 23314

Bilindiği gibi, 1 Nisan 1997 tarih ve 22951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 256 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık Bildirim” vermek mecburiyetinde olanlara;
a) Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükkellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirimi (Form A),

b) Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim (Form B),

c) Serbest Meslek Kazanç Defteri veya İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirim (Form C)

düzenleme mecburiyeti getirilmiştir.

Bu çerçevede, 1997 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenecek söz konusu bildirim formları;

Gelir Vergisi mükellefleri tarafından, Mart ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte 25 Nisan 1998 günü akşamına kadar,

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Nisan ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte 25 Mayıs 1988 günü akşamına kadar,

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verildiği aya ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte, ilgili ayın 25 inci günü akşamına kadar,

Katma Değer Vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine verilecektir.

Bu bildirimlerden, “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim (Form B)” ile ilgili olarak 256 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (B) Bölümünün 4 üncü fıkrasında yer alan bir şahıstan alınan ve tutarları toplamı KDV hariç 1.000.000.000 (birmilyar) TL olarak belirtilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin had 2.000.000.000 (ikimilyar) TL.’na yükseltilmiştir.

Tebliğ olunur.