Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 269)

269 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 27/12/1998
Resmi Gazete No: 23566

Bilindiği üzere, 235 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(*) ile stopaj gelir vergisi ve katma değer vergisi mükellefleri için yıllık bildirim verme zorunluluğu getirilmiş ve yapılan bu düzenlemeye paralel olarak daha önce her dönem iki örnek alınan muhtasar beyannameler ile (1) no.lu katma değer vergisi beyannamelerinin 01/01/1995 tarihinden itibaren tek örnek olarak alınması uygulamasına başlanmıştır.
Bakanlığımızca vergi beyannamelerinin basitleştirilmesi, beyannamelere dayanılarak yapılan işlemlerin ve veri girişlerinin hızlı ve hatasız yapılmasını sağlama amacına yönelik olarak başlatılan çalışmalar çerçevesinde, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin yanısıra, muhtasar beyanname ile katma değer vergisi beyannameleri de karakter tanıma tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve baskısı yaptırılarak vergi dairelerine dağıtımına başlanılmıştır.

Beyannamelerin yeniden düzenlenmesiyle birlikte, Bakanlığımız Bilgi İşlem Merkezince söz konusu beyannamelerin veri girişlerinin aylık olarak yapılabilmesi olanağı sağlanmıştır. Bu nedenle, 235 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen ve muhtasar beyanname ile katma vergisi beyannamesinin tek örnek olarak alınmasını öngören uygulamaya 31/12/1998 tarihi itibariyle son verilmiştir. Stopaj gelir vergisi mükellefleri ile katma değer vergisi mükelleflerinin Ocak 1999 vergilendirme döneminden başlamak üzere yeniden düzenlenen beyannameleri kullanmaları ve söz konusu beyannameleri her dönem için iki örnek düzenleyerek bağlı bulunduklan vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, yıl içinde verilen muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerindeki bilgilerin toplu olarak gösterildiği “Muhtasar Beyannamelere İlişkin Yıllık Bildirim” ile “Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık Bildirim” de karakter tanıma tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve baskıya verilmiştir. Muhtasar beyanname ile katma değer vergisi beyannamelerinin yeniden düzenlenmesi ve Ocak 1999 döneminden itibaren veri girişlerinin aylık olarak yapılacak olması nedeniyle söz konusu beyannamelere ilişkin yıllık bildirimlerin de sadece 1998 yılına ilişkin olarak doldurulması uygun görülmüştür. Bir başka ifadeyle, yıllık bildirim verilmesi uygulaması, 1999 yılından itibaren sona erecektir.

Yapılan bu düzenlemeler nedeniyle;

1) Muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin Ocak 1999 vergilendirme döneminden başlamak üzere iki örnek olarak verilmesi,

2) Stopaj gelir vergisi mükelleflerinin 1998 yılı içinde düzenledikleri muhtasar beyannamelerin toplam tutarlarını gösterecek olan “Muhtasar Beyannamelere İlişkin Yıllık Bildirim”in:

Aylık beyanname veren mükellefler tarafından Mart 1999 dönemine ilişkin muhtasar beyanname ile birlikte 20 Nisan 1999 tarihine kadar,

_ Üç ayda bir beyanname veren mükellefler tarafından Şubat-Mart-Nisan 1999 döneınine ilişkin muhtasar beyanname ile birlikte 20 Mayıs 1999 tarihine kadar,

3) Katma değer vergisi mükelleflerinin 1998 yılı içinde düzenledikleri katma değer vergisi beyannamelerinin toplam tutarlarını gösterecek olan “Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Bildirim”i, Mart 1999 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte 25 Nisan 1999 tarihine kadar,

bağlı bulundukları vergi dairelerine iki örnek olarak vermeleri uygun görülmüştür.

235 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin bu Tebliğ’e aykırı düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

 

(*) 27/12/1994 tarihli ve 2214 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.