Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 274)

274 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 28/05/1999
Resmi Gazete No: 23708

Bilindiği gibi, 25 Mayıs 1999 gün ve 23705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle, anılan yönetmeliğin 13 üncü maddesi değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle anlaşmalı matbaa işletmecilerinin, belgelerin basımına geçmeden önce, mükelleflerden vergi dairesi mühürü ve vergi dairesi müdürünün imzasını taşıyan, mükellef olduklarını ve belge bastırmalarında sakınca bulunmadığını belirten yazıyı istemelerine ilişkin zorunluluk yürürlükten kaldırılmıştır.
Diğer taraftan, 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre belge tasdikinde bulunacak noterlerin de belge tasdikinden önce, mükelleflerden vergi dairesi mühürü ve vergi dairesi müdürünün imzasını taşıyan, mükellef olduklarını ve belge tasdik ettirmelerinde sakınca bulunmadığını belirten yazıyı istememeleri uygun görülmüştür.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, belgeleri yukarıda sözü edilen Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine göre anlaşmalı matbaalarda bastırmak ya da notere onaylatmak zorunda olan mükelleflerin, bundan böyle bağlı oldukları vergi dairelerinden izin yazısı almalarına gerek bulunmamaktadır.

Bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 257 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (A) bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.