Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 275)

275 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 20/07/1999
Resmi Gazete No: 23761

 

1 – Geçici Vergide Yeniden Değerleme Oranı
Bilindiği üzere, 4369 sayılı Kanun(1) ile geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddelerinde değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde(2) açıklanmıştır.

Bu itibarla, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin birinci üç aylık geçici vergi döneminde uygulayacakları yeniden değerleme oranı % 9,7 (Yüzde dokuz virgül yedi) olarak tespit edilmiş ve 273 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde(3) açıklanmıştır.

Bu defa, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin altı aylık dönemde uygulayacakları yeniden değerleme oranı % 24,2 (Yüzde yirmi dört virgül iki) olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerden hesap dönemi 1998 yılında başlayanlar altı aylık döneme ilişkin hesaplamalarında, bu yıl için ilan edilen yeniden değerleme oranını ikiye bölmek suretiyle buldukları oranı dikkate alacaklardır. Özel hesap dönemi 1999 yılında başlayanların geçici vergi dönemleri itibariyle dikkate alacakları yeniden değerleme oranı konusunda gerekli açıklamalar 273 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılmıştır.

2 – Taksi İşleten Mükelleflere Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi

204 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde(4) , mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştü.

Bu defa, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak taksi işleten mükelleflerden alınan perakende satış fişlerinin de gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.

Ancak, verilen hizmet bedelinin Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde belirtilen haddi aşması halinde fatura düzenleneceği tabiidir.

Tebliğ olunur.

(1) 29/7/1998 tarih ve Mükerrer 23417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 22/04/1999 tarih ve 23674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(4) 05/06/1990 tarih ve 20539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.