Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 296)

296 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 15/06/2001
Resmi Gazete No: 24433

Bilindiği gibi, 17/8/1999 tarihinde Marmara Bölgesinde, 12/11/1999 tarihinde Bolu ili ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle 277 ve 282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerine göre uygulanmakta olan mücbir sebep halinin, 295 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 31/5/2001 tarihi mesai saati sonu itibarıyla sona erdiği belirtilmiştir.
Bu Tebliğ ile mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan yıllık beyannamelerin verilmesi süreleri 4605 sayılı Kanununun geçici 1 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak aşağıda şekilde yeniden belirlenmiştir.

Depremden etkilenen yörelerde bulunan ve 295 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep hali 31/5/2001 tarihi itibariyle sona eren mükelleflerin;

1- 1999 takvim yılına ait olup, 31 Ocak, 29 Şubat ve 31 Mart 2000 tarihleri mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 2000 takvim yılına ait olup, 31 Ocak, 28 Şubat ve 31 Mart 2001 tarihleri mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 31/7/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

2- 1999 hesap dönemine ait olup 30/4/2000, 2000 hesap dönemine ait olup 30/4/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin 31/8/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar,

verilmesi gerekmektedir.

Özel hesap dönemi tayin olunan kurumlardan beyanname verme süreleri mücbir sebep halinin sona erdiği 31/5/2001 tarihinden önceki bir tarihe rastlayan kurumlar da bu döneme ait kurumlar vergisi beyannamelerini 31/8/2001 tarihi mesai saati sonuna kadar vereceklerdir.

Özel hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi, mücbir sebep halinin ortadan kalktığı 31/5/2001 tarihinden sonraki bir tarihe rastlayan kurumlar ise söz konusu beyannamelerini yasal beyanname verme süresi olan, özel hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ay içinde vereceklerdir.

Öte yandan, sigortacılık işlemleri nedeniyle banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefiyeti olanların mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk eden vergilerini Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 576 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 2001 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödemeleri uygun bulunmuştur.

Diğer banka ve sigorta muameleleri vergisi mükellefleri mücbir sebep halinin devam ettiği süreye rastlayan banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi üzerine tahakkuk eden vergilerini 295 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği üzere beyanname verme süresi içerisinde ödeyeceklerdir.

Diğer taraftan, 295 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği üzere, deprem sonucu defter ve belgeleri zayi olup 282 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci maddesindeki açıklamalar çerçevesinde zayi belgesi almış olan mükelleflerin 256 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlemeleri gereken sadece 1999 yılına ilişkin A, B ve C formlarını düzenleme ve Bakanlığımıza gönderme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Ancak, bunların dışında kalan ve mücbir sebep hali sona eren mükellefler 1999 yılına ilişkin A, B ve C formlarını düzenleyerek 31/12/2001 tarihine kadar vereceklerdir.

Ayrıca, zayi belgesi alınıp alınmadığına bakılmaksızın mücbir sebep hali sona eren mükellefler 2000 yılına ilişkin A, B ve C formlarını düzenleyerek 31/12/2001 tarihine kadar vereceklerdir.

Tebliğ olunur.