Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 31)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 31)

31 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 29/03/1957
Resmi Gazete No:

 

Gayrimenkul sermaye iradı üzerinden dar mükellefiyet esasında vergiye tabi olanların beyannamelerinin, bunların Türkiye’deki temsilcisinin veya vekilinin ikametgâhının bulunduğu mahaldeki vergi dairesine verilmesi 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 77 ve 93 üncü maddeleri hükümleri iktizasındandır. Ancak gayrimenkul sermaye iradı üzerinden dar mükellefiyet esasında vergiye tabi olup Türkiye’de vekili veya temsilcisi bulunmayanların vergi uygulaması bakımından mensup oldukları vergi dairesi vergi kanununda tayin edilmemiş olduğundan bu kabil mükelleflerin bir vergi dairesine bağlanmaları zaruri bulunmuştur. Bu itibarla Türkiye’de vekili veya temsilcisi bulunmayan bu kabil mükelleflerin Beyoğlu Vergi Dairesine bağlı sayılmaları 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesindeki yetkiye müsteniden uygun görülmüş ve keyfiyet 26/3/1957 tarihli ve 9569 sayılı Resmî Gazete ile ilân edilmiştir.
Buna nazaran, her vergi dairesi müdürlüğünce, vergi dairesi mıntıkasında gayrimenkul sermaye iradı üzerinden dar mükellefiyet esasında vergiye tabi olanların yoklama yoluyle tesbitinde o mükellefin temsilcisi veya vekili tarafından yoklamayı yaptıran vergi dairesine veya diğer herhangi bir vergi dairesine beyanname verilmiş olup olmadığının da yoklama fişinde tebarüz ettirilmesi ve yoklama fişinin bir nüshasının mükerrer vergi tarhına veya müterakkı nisbet tatbiki bakımından yanlışlığa mahal kalmamak üzere Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğüne gönderilmesi ve Beyoğlu Vergi Dairesince de, diğer vergi dairelerinden gönderilenlerle kendi mıntıkasına ait yoklama fişlerinde yazılı isimlerin soyadı itibariyle alfabetik fihristi düzenlenerek bu fihrist delâletiyle mezkûr yoklama fişlerinden aynı şahsa ait olanların birleştirilmesi ve vergi tarhına böylece tevessül edilmesi iktiza eder.

Gereğinin buna göre yapılması tamimen rica olunur.

 

Not : İlân örneği aşağıdadır.

Maliye Vekâletinden

Gayrimenkul sermaye iradı üzerinden dar mükellefiyet esasında vergiye tabi olup Türkiyede vekili veya temsilcisi bulunmayanların vergi uygulaması bakımından mensup oldukları vergi dairesi vergi kanununda tayin edilmemiş olduğundan bu kabil mükelleflerin Beyoğlu Vergi Dairesine bağlı sayılmaları 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 4 üncü maddesindeki etkiye müsteniden tensip edilmiştir.