Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 318)

318 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 10/06/2003
Resmi Gazete No: 25134
249, 256 ve 285 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle düzenlenmiş olan Serbest Meslek Kazanç Defteri veya İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirim (Form C) ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim (Form B) ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.A) Serbest Meslek Kazanç Defteri veya İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirim (Form C) ile ilgili düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere bu bildirimin içeriği, biçimsel yapısı, verilme zamanı ve yöntemiyle bildirimi vermek zorunda olanlar 249 ve 256 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle belirlenmiştir.

285 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle de bildirimin “Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermek yükümlülüğü” olan ve serbest meslek kazanç defteri veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler tarafından düzenlenmesi istenilmiştir.

Söz konusu bildirimle ilgili olarak yukarıda belirtilen tebliğlerde yapılmış olan düzenlemeler, bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, 2002 yılına ilişkin olarak 2003 Haziran ayı KDV beyannamesi ekinde verilmesi gereken bildirim de dahil olmak üzere bundan böyle Serbest Meslek Kazanç Defteri veya İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirim Formu (Form C) düzenlenmeyecek ve verilmeyecektir.

Aynı tebliğlerle düzenlenmiş olan “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yılık Faaliyet Bildirim Formu (Form A) ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim (Form B) ile ilgili hükümler yürürlükte olup, sözü edilen bildirimlerin verilmesine eskiden olduğu gibi devam edilecektir.

B) Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunun (Form B) düzenlenmesiyle ilgili had artırılmıştır.

8.5.2002 tarihli ve 24749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 305 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form B)” ile bildirilmesi gereken, bir şahıstan alınan ve tutarları toplamı Katma Değer Vergisi hariç 15.000.000.000 (Onbeş Milyar) TL. olarak belirtilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin had 25.000.000.000 (Yirmibeş Milyar) TL.’na yükseltilmiştir.

Tebliğ olunur.